11.2.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 39/9


2011. november 18-án benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Luxemburgi Nagyhercegség

(C-576/11. sz. ügy)

2012/C 39/16

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: O. Beynet és Simon B. meghatalmazottak)

Alperes: Luxemburgi Nagyhercegség

Kereseti kérelmek

A Bíróság állapítsa meg, hogy a Luxemburgi Nagyhercegség — mivel nem tett meg minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy teljesítse a Bíróság C-452/05. sz. ügyben 2006. november 23-án hozott ítéletében foglaltakat — nem teljesítette az Európai Unió működéséről szóló szerződés 260. cikkének első bekezdéséből eredő kötelezettségeit,

kötelezze a Luxemburgi Nagyhercegséget, hogy fizesse meg a Bizottságnak a javasolt 11 340 euró összegű kényszerítő bírságot a C-452/05. sz. ügyben 2006. november 23-án hozott ítéletben foglaltak teljesítésével kapcsolatos késedelem minden egyes napjára a jelen ügyben meghozandó ítélet kihirdetésének napjától a C-452/05. sz. ügyben hozott ítéletben foglaltak teljesítésének napjáig,

kötelezze a Luxemburgi Nagyhercegséget, hogy fizessen a Bizottságnak 1 248 euró napi átalányösszeget a C-452/05. sz. ügyben 2006. november 23-án hozott ítélet kihirdetésének napjától a jelen ügyben meghozandó ítélet kihirdetésének napjáig, vagy a C-452/05. sz. ügyben hozott ítéletben foglaltak teljesítésének napjáig, amennyiben annak végrehajtására korábban kerül sor,

a Luxemburgi Nagyhercegséget kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresetének alátámasztására a Bizottság azzal érvel, hogy amint a luxemburgi hatóságok által közölt információk vizsgálatából kitűnik, Luxemburg a mai napig, mégpedig közel öt évvel a Bíróság ítéletének kihirdetését követően sem teljesítette teljes mértékben az ezen ítéletben foglaltakat. Luxemburg ugyanis nem tett eleget sem az 5. cikk (4) bekezdése, sem az 5. cikk (2) bekezdése rendelkezéseinek. Hat, több mint 10 000 lakosegyenértékű luxemburgi agglomerációkat ellátó szennyvíztisztító üzem ugyanis még mindig nem felel meg a 91/271/EGK irányelvben (1) előírt követelményeknek.


(1)  A települési szennyvíz kezeléséről szóló, 1991. május 21-i tanácsi irányelv (HL L 135., 40. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 2. kötet, 26. o.)