11.2.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 39/9


Sag anlagt den 18. november 2011 — Europa-Kommissionen mod Storhertugdømmet Luxembourg

(Sag C-576/11)

2012/C 39/16

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Europa-Kommissionen (ved O. Beynet og B. Simon, som befuldmægtigede)

Sagsøgt: Storhertugdømmet Luxembourg

Sagsøgerens påstande

Det fastslås, at Storhertugdømmet Luxembourg har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 260, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, idet det ikke har truffet alle de nødvendige foranstaltninger for at opfylde den dom, der blev afsagt af Domstolen den 23. november 2006 i sag C-452/05.

Storhertugdømmet Luxembourg tilpligtes at betale Kommissionen den foreslåede tvangsbøde på 11 340 EUR pr. dag, hvormed opfyldelsen af den dom, der blev afsagt den 23. november 2006 i sag C-452/05, forsinkes, regnet fra afsigelsen af dommen i denne sag, og indtil dommen i sag C-452/05 er opfyldt.

Storhertugdømmet Luxembourg tilpligtes at betale Kommissionen et dagligt fast beløb på 1 248 EUR, regnet fra afsigelsen af dommen af 23. november 2006 i sag C-452/05, og indtil afsigelsen af dommen i denne sag eller indtil den dom, der blev afsagt i sag C-452/05, er opfyldt, hvis dette sker tidligere.

Storhertugdømmet Luxembourg tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for sit søgsmål har Kommissionen gjort gældende, at Luxembourg, således som det fremgår af undersøgelsen af de oplysninger, der er blevet meddelt af de luxembourgske myndigheder, indtil dags dato ikke fuldstændig har opfyldt Domstolens dom, og dette næsten fem år efter afsigelsen af denne. Luxembourg har nemlig hverken efterkommet bestemmelserne i artikel 5, stk. 4, eller i artikel 5, stk. 2. Seks rensningsanlæg, der omfatter byområder med mere end 10 000 personækvivalenter i Luxembourg, opfylder nemlig endnu ikke de krav, der er fastsat i direktiv 91/271/EØF (1).


(1)  Rådets direktiv af 21.5.1991 om rensning af byspildevand (EFT L 135, s. 40).