22.8.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 305/27


Tribunalens dom av den 30 juni 2016 – Al Matri mot rådet

(Mål T-545/13) (1)

((Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik - Restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter med tanke på situationen i Tunisien - Åtgärder mot personer ansvariga för förskingring av statliga medel samt personer och enheter associerade med dem - Frysning av tillgångar - Förteckning över de personer, enheter och organ som omfattas av frysningen av penningmedel och ekonomiska resurser - Sökandens namn har upptagits i förteckningen - Faktiska omständigheter som utgör ett otillräckligt underlag - Sakfel - Felaktig rättstillämpning - Äganderätt - Näringsfrihet - Proportionalitet - Rätten till försvar - Rätten till ett effektivt domstolsskydd - Motiveringsskyldighet))

(2016/C 305/36)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Fahed Mohamed Sakher Al Matri (Doha, Qatar (ombud: M. Lester och B. Kennelly, barristers, och advokaten G. Martin)

Svarande: Euroepiska unionens råd (ombud: M. Bishop och I. Gurov)

Saken

Talan om ogiltigförklaring dels av rådets beslut 2011/72/Gusp av den 31 januari 2011 om restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter med tanke på situationen i Tunisien (EUT L 28, s. 62) som genomförts genom rådets genomförandebeslut 2013/409/Gusp av den 30 juli 2013 (EUT L 204, s. 52), rådets beslut 2014/49/Gusp av den 30 januari 2014 (EUT L 28, s. 38), och rådets beslut (Gusp) 2015/157 av den 30 januari 2015 (EUT L 26, s. 29), dels rådets förordning (EU) nr 101/2011 av den 4 februari 2011 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ mot bakgrund av situationen i Tunisien (EUT L 31, s. 1) som genomförts genom rådets genomförandeförordning (EU) nr 735/2013 av den 30 juli 2013 (EUT L 204, s. 23), rådets genomförandeförordning (EU) nr 81/2014 av den 30 januari 2014 (EUT L 28, s. 2), och rådets genomförandeförordning (EU) [2015/147] av den 30 januari 2015 (EUT L 26, s. 3), i den mån dessa rättsakter berör sökanden.

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

Fahed Mohamed Sakher Al Matri ska bära sina rättegångskostnader och ersätta de kostnader som uppkommit för Europeiska unionens råd.


(1)  EUT C 359, 7.12.2013.