22.8.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 305/27


Rozsudok Všeobecného súdu z 30. júna 2016 – Al Matri/Rada

(Vec T-545/13) (1)

((„Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika - Reštriktívne opatrenia voči určitým osobám a subjektom vzhľadom na situáciu v Tunisku - Opatrenia prijaté voči osobám zodpovedným za zneužitie verejných prostriedkov a voči osobám a subjektom, ktoré sú s nimi spojené - Zmrazenie finančných prostriedkov - Zoznam osôb, subjektov a orgánov, na ktoré sa vzťahuje zmrazenie finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov - Zaradenie mena žalobcu do zoznamu - Nedostatočný skutkový základ - Nesprávne posúdenie skutkového stavu - Nesprávne právne posúdenie - Právo na majetok - Sloboda podnikania - Proporcionalita - Práva na obhajobu - Právo na účinnú súdnu ochranu - Povinnosť odôvodnenia“))

(2016/C 305/36)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Fahed Mohamed Sakher Al Matri (Doha, Katar) (v zastúpení: M. Lester a B. Kennelly, barristers a G. Martin, advokát)

Žalovaná: Rada Európskej únie (v zastúpení: M. Bishop a I. Gurov, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Na jednej strane návrh na zrušenie rozhodnutia Rady 2011/72/SZBP z 31. januára 2011 o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám a subjektom vzhľadom na situáciu v Tunisku (Ú. v. EÚ L 28, s. 62), vykonávaného vykonávacím rozhodnutím Rady 2013/409/SZBP z 30. júla 2013 (Ú. v. EÚ L 204, s. 52), rozhodnutím Rady 2014/49/SZBP z 30. januára 2014 (Ú. v. EÚ L 28, s. 38) a rozhodnutím Rady (SZBP) 2015/157 z 30. januára 2015 (Ú. v. EÚ L 26, s. 29) a na druhej strane nariadenia (EÚ) č. 101/2011 zo 4. februára 2011 o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom vzhľadom na situáciu v Tunisku (Ú. v. EÚ L 31, s. 1), vykonávaného vykonávacím nariadením Rady (EÚ) č. 735/2013 z 30. júla 2013 (Ú. v. EÚ L 204, s. 23), vykonávacím nariadením Rady (EÚ) č. 81/2014 z 30. januára 2014 (Ú. v. EÚ L 28, s. 2) a vykonávacím nariadením Rady (EÚ) č. 147/2015 z 30. januára 2015 (Ú. v. EÚ L 26, s. 3) v rozsahu, v akom sa tieto akty vzťahujú na žalobcu

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Fahed Mohamed Sakher Al Matri znáša vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vynaložila Rada Európskej únie.


(1)  Ú. v. EÚ C 359, 7.12.2013.