22.8.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 305/27


Wyrok Sądu z dnia 30 czerwca 2016 r. – Al Matri/Rada

(Sprawa T-545/13) (1)

((Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa - Środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Tunezji - Środki skierowane przeciwko osobom odpowiedzialnym za sprzeniewierzenie środków finansowych oraz przeciwko osobom i podmiotom z nimi powiązanym - Zamrożenie środków finansowych - Wykaz osób, podmiotów i organów, w odniesieniu do których ma zastosowanie zamrożenie środków finansowych i zasobów gospodarczych - Umieszczenie w wykazie nazwiska skarżącego - Niewystarczająca podstawa faktyczna - Błąd w ustaleniach faktycznych - Naruszenie prawa - Prawo własności - Wolność prowadzenia działalności gospodarczej - Proporcjonalność - Prawo do obrony - Prawo do skutecznej ochrony sądowej - Obowiązek uzasadnienia))

(2016/C 305/36)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Fahed Mohamed Sakher Al Matri (Doha, Katar) (przedstawiciele: M. Lester i B. Kennelly, barrister oraz adwokat G. Martin)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele M. Bishop i I. Gurov, pełnomocnicy)

Przedmiot

Stwierdzenie nieważności, po pierwsze, decyzji Rady 2011/72/WPZiB z dnia 31 stycznia 2011 r. dotyczącej środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Tunezji (Dz.U. 2011, L 28, s. 62), wykonanej decyzją wykonawczą Rady 2013/409/WPZiB z dnia 30 lipca 2013 r. (Dz.U. 2013, L 204, s. 52), decyzją Rady 2014/49/WPZiB z dnia 30 stycznia 2014 r. (Dz.U. 2014, L 28, s. 38), a także decyzją Rady (WPZiB) 2015/157 z dnia 30 stycznia 2015 r. (Dz.U. 2015, L 26, s. 29), oraz po drugie, rozporządzenia Rady (UE) nr 101/2011 z dnia 4 lutego 2011 r. w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją w Tunezji (Dz.U. 2011, L 31, s. 1), wykonanego rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) nr 735/2013 z dnia 30 lipca 2013 r. (Dz.U. 2013, L 204, s. 23), rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) nr 81/2014 z dnia 30 stycznia 2014 r. (Dz.U. 2014, L 28, s. 2), a także rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) nr 147/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r. (Dz.U. 2015, L 26, s. 3), w zakresie, w jakim te akty dotyczą skarżącego.

Sentencja

1)

Skarga zostaje oddalona.

2)

Fahed Mohamed Sakher pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Radę Unii Europejskiej.


(1)  Dz.U. C 359 z 7.12.2013.