22.8.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 305/27


Vispārējās tiesas 2016. gada 30. jūnija spriedums – Al Matri/Padome

(Lieta T-545/13) (1)

(Kopējā ārpolitika un drošības politika - Ierobežojoši pasākumi, kas vērsti pret konkrētām personām un vienībām saistībā ar situāciju Tunisijā - Ierobežojoši pasākumi, kas vērsti pret personām, kas atbildīgas par valsts līdzekļu piesavināšanos, un ar tām saistītām personām un vienībām - Līdzekļu iesaldēšana - Personu, vienību un struktūru saraksts, kurām piemēro līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšanu - Prasītāja vārda iekļaušana sarakstā - Faktiskā pamata nepietiekamība - Kļūda faktos - Kļūda tiesību piemērošanā - Tiesības uz īpašumu - Brīvība veikt uzņēmējdarbību - Samērīgums - Tiesības uz aizstāvību - Tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību tiesā - Pienākums norādīt pamatojumu)

(2016/C 305/36)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Fahed Mohamed Sakher Al Matri (Doha, Katara) (pārstāvji – M. Lester un B. Kennelly, barristers, un G. Martin, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome (pārstāvji – M. Bishop un I. Gurov)

Priekšmets

Prasība atcelt, pirmkārt, Padomes 2011. gada 31. janvāra Lēmumu 2011/72/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām un vienībām saistībā ar situāciju Tunisijā (OV L 28, 62. lpp.), ko īsteno ar Padomes 2013. gada 30. jūlija Īstenošanas lēmumu 2013/409/KĀDP (OV L 204, 52. lpp.), ar Padomes 2014. gada 30. janvāra Lēmumu 2014/49/KĀDP (OV L 28, 38. lpp.), kā arī ar Padomes 2015. gada 30. janvāra Lēmumu 2015/157/KĀDP (OV L 26, 29. lpp.), un, otrkārt, Padomes 2011. gada 4. februāra Regulu (ES) Nr. 101/2011 par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, vienībām un struktūrām saistībā ar situāciju Tunisijā (OV L 31, 1. lpp.), ko īsteno ar Padomes 2013. gada 30. jūlija Īstenošanas regulu (ES) Nr. 735/2013 (OV L 204, 23. punkts), ar Padomes 2014. gada 30. janvāra Īstenošanas regulu (ES) Nr. 81/2014 (OV L 28, 2. lpp.) un Padomes 2015. gada 30. janvāra Īstenošanas regulu (ES) Nr. 147/2015 (OV L 26, 3. lpp.), ciktāl šie tiesību akti ir piemērojami attiecībā uz prasītāju

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

Fahed Mohamed Sakher Al Matri sedz savus tiesāšanās izdevumus pats, kā arī atlīdzina Eiropas Savienības Padomei radušos tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 359, 7.12.2013.