22.8.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 305/27


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 30.6.2016 – Al Matri v. neuvosto

(Asia T-545/13) (1)

((Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka - Tunisian tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin kohdistettavat rajoittavat toimenpiteet - Toimenpiteet, jotka on toteutettu valtion varojen väärinkäytöstä vastuussa olevia henkilöitä ja heitä lähellä olevia henkilöitä ja yhteisöjä vastaan - Varojen jäädyttäminen - Kantajan nimen sisällyttäminen niitä henkilöitä ja yhteisöjä koskevaan luetteloon, joihin varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttämistä sovelletaan - Riittämättömät tosiseikat - Tosiseikkoja koskeva virhe - Oikeudellinen virhe - Elinkeinon harjoittamisvapaus - Suhteellisuus - Puolustautumisoikeudet - Tehokkaan oikeussuojan periaate - Perusteluvelvollisuus))

(2016/C 305/36)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Fahed Mohamed Sakher Al Matri (Doha, Qatar) (edustajat: M. Lester ja B. Kennelly, barristers, ja G. Martin, asianajaja)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto (asiamiehet: M. Bishop ja I. Gurov)

Oikeudenkäynnin kohde

Tunisian tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2011/72/YUTP, joka on pantu täytäntöön 30.7.2013 annetulla neuvoston täytäntöönpanopäätöksellä 2013/409/YUTP (EUVL L 204, s. 52), 30.1.2014 annetulla neuvoston päätöksellä 2014/49/YUTP (EUVL L 28, s. 38) ja 30.1.2015 annetulla neuvoston päätöksellä (YUTP) 2015/157 /EUVL L 26, s. 29), sekä Tunisian tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä 4.2.2011 annetun asetuksen (EU) N:o 101/2011 (EUVL L 31, s. 1), joka on pantu täytäntöön 30.7.2013 annetulla neuvoston täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 735/2013 (EUVL L 204, s. 23), 30.1.2014 annetulla neuvoston täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 81/2014 (EUVL L 28, s. 2) ja 30.1.2015 annetulla neuvoston täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 147/2015 (EUVL L 26, s. 3), kumoaminen kantajaa koskevilta osiltaan.

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Fahed Mohamed Sakher Al Matri vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan unionin neuvoston oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 359, 7.12.2013.