22.8.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 305/27


Решение на Общия съд от 30 юни 2016 г. — Al Matri/Съвет

(Дело T-545/13) (1)

((Обща външна политика и политика на сигурност - Ограничителни мерки, насочени срещу определени лица и образувания с оглед на положението в Тунис - Мерки, наложени на лица, отговорни за злоупотреба с държавни финансови средства, и на свързани с тях лица и образувания - Замразяване на средства - Списък на лицата, образуванията и органите, спрямо които се прилага замразяването на финансови средства и икономически ресурси - Включване на името на жалбоподателя - Недостатъчна фактическа основа - Фактическа грешка - Грешка при прилагане на правото - Право на собственост - Свобода на стопанската инициатива - Пропорционалност - Право на защита - Право на ефективна съдебна защита - Задължение за мотивиране))

(2016/C 305/36)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Fahed Mohamed Sakher Al Matri (Доха, Катар) (представители: M. Lester и B. Kennelly, barristers, и G. Martin, avocat)

Ответник: Съвет на Европейския съюз (представители: M. Bishop и И. Гюров)

Предмет

Искане за отмяна, от една страна, на Решение 2011/72/ОВППС на Съвета от 31 януари 2011 година относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица и образувания с оглед на положението в Тунис (ОВ L 28, стр. 62), приложено чрез Решение за изпълнение 2013/409/ОВППС на Съвета от 30 юли 2013 година (ОВ L 204, стр. 52), чрез Решение 2014/49/ОВППС на Съвета от 30 януари 2014 година (ОВ L 28, стр. 38), както и чрез Решение (ОВППС) 2015/157 на Съвета от 30 януари 2015 година (ОВ L 26, стр. 29), и от друга страна, на Регламент (ЕС) № 101/2011 на Съвета от 4 февруари 2011 година относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на положението в Тунис (ОВ L 31, стр. 1), приложен чрез Регламент за изпълнение (ЕС) № 735/2013 на Съвета от 30 юли 2013 година (ОВ L 204, стр. 23), чрез Регламент за изпълнение (ЕС) № 81/2014 на Съвета от 30 януари 2014 (ОВ L 28, стр. 2) и чрез Регламент за изпълнение (ЕС) № 147/2015 на Съвета от 30 януари 2015 година (ОВ L 26, стр. 3), в частта, в която тези актове се прилагат към жалбоподателя.

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Г-н Fahed Mohamed Sakher Al Matri понася направените от него съдебни разноски, както и тези, които са направени от Съвета на Европейския съюз.


(1)  ОВ C 359, 7.12.2013 г.