23.11.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 344/48


Kanne 12.9.2013 — Euroopan komissio v. Viron tasavalta

(Asia C-493/13)

2013/C 344/84

Oikeudenkäyntikieli: viro

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamiehet: G. Braun, L. Nicolae ja L. Naaber-Kivisoo)

Vastaaja: Viron tasavalta

Vaatimukset

On todettava, että Viron tasavalta ei ole noudattanut sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen yhteisestä sääntelyjärjestelmästä 7.3.2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/21/EY (1) (puitedirektiivi) 3 artiklan 2 kohdan mukaisia velvoitteitaan, koska talous- ja viestintäministeriön tapauksessa ei ole ollut mahdollista varmistaa, että sääntelytoiminta ja sähköisiä viestintäverkkoja ja/tai -palveluja tarjoavien yritysten omistajuuteen tai päätäntävaltaan liittyvä toiminta erotetaan rakenteellisesti tehokkaasti toisistaan

Viron tasavalta on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Komission mukaan talous- ja viestintäministeriö kuuluu sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen yhteisestä sääntelyjärjestelmästä 7.3.2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/21/EY (puitedirektiivi) 2 artiklan g alakohdassa määritellyn käsitteen ”kansallinen sääntelyviranomainen” soveltamisalaan ja että siihen sovelletaan puitedirektiivin 3 artiklan säännöksiä, erityisesti mainitun artiklan 2 kohdassa tarkoitettua rakenteellista erottamista.

Komission mielestä talous- ja viestintäministeriöllä on sääntelytehtäviensä lisäksi vastuullaan toimintaa, joka liittyy sähköisiä viestintäverkkoja ja/tai -palveluja tarjoavien yritysten omistajuuteen tai päätäntävaltaan. Siitä johtuen kyseisiä toimintoja ei ole tehokkaasti erotettu toisistaan, mikä on puitedirektiivin 3 artiklan 2 kohdassa säädetyn edellytyksen vastaista.


(1)  EYVL L 108, s. 33.