23.11.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 344/48


Žaloba podaná dne 12. září 2013 — Evropská komise v. Estonská republika

(Věc C-493/13)

2013/C 344/84

Jednací jazyk: estonština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: G. Braun, L. Nicolae a L. Naaber-Kivisoo)

Žalovaná: Estonská republika

Návrhová žádání žalobkyně

určit, že Estonská republika tím, že v případě ministerstva hospodářství a komunikací nezabezpečila účinné strukturální oddělení regulační funkce od činností spojených s vlastnictvím nebo řízením podniků, které poskytují elektronické komunikační sítě, nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z článku 3 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES ze dne 7. března 2002 o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací,

uložit Estonské republice náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Komise zastává stanovisko, že ministerstvo hospodářství a komunikací patří do působnosti pojmu „vnitrostátní regulační orgán“, definovaného v článku 2 písm. g) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES ze dne 7. března 2002 o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací (rámcová směrnice) a že se na něj vztahují ustanovení článku 3 rámcové směrnice, zejména v souvislosti se strukturálním oddělením uvedeným v odstavci 2 tohoto článku.

Ministerstvo hospodářství a komunikací vykonává kromě svých regulačních funkcí i činnosti související s vlastnictvím nebo řízením podniků, které poskytují elektronické komunikační sítě a služby. Nebylo tedy zabezpečeno účinné strukturální oddělení obou funkcí, což je v rozporu s článkem 3 odst. 2 rámcové směrnice.