ISSN 1725-5236

Úradný vestník

Európskej únie

C 135A

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 49
9. júna 2006


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

III   Oznámenia

 

Európska environmentálna agentúra

2006/C 135A/1

Výzva na prejavenie záujmu o členstvo vo vedeckom výbore EEA na rok 2006

1


SK