15.1.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 13/32


Žaloba podaná 10. novembra 2010 — Comunidad Autónoma de Galicia/Komisia

(Vec T-520/10)

()

2011/C 13/62

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Comunidad Autónoma de Galicia (Santiago de Compostela, Španielsko) (v zastúpení: S. Martínez Lage a H. Brokelmann, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutie N 178/2010 z 29. septembra 2010, ktorým sa schvaľuje kompenzácia verejnej služby v prospech výrobcov elektriny v Španielsku,

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Rozhodnutie napadnuté vo veci samej sa zhoduje s rozhodnutím, ktoré je prejednávané vo veci T-484/10 Gas Natural FENOSA SDG/Komisia.

Na podporu svojho návrhu žalobkyňa uvádza tieto žalobné dôvody:

Porušenie procesných práv zaručených článkom 108 ods. 2 ZFEÚ a článkom 6 nariadenia Rady č. 659/1999 z 22. marca 1999 ustanovujúceho podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 93 Zmluvy o ES (1), pretože Komisia nezačala konanie vo veci formálneho zisťovania, hoci je to povinná urobiť vždy, keď existujú vážne pochybnosti o zlučiteľnosti spornej pomoci so spoločným trhom.

Porušenie nariadenia Rady (ES) č. 1407/2002 z 23. júla 2002 o štátnej pomoci pre uhoľný priemysel (2).

Porušenie článku 106 ods. 2 ZFEÚ v rozsahu, v akom nie sú splnené požiadavky nevyhnutnosti a proporcionality vyžadované týmto ustanovením pre spornú pomoc, ktorú poskytli španielske orgány na kompenzáciu zvýšených nákladov vyplývajúcich z poskytovania verejnej služby.

Porušenie článku 34 ZFEÚ, pretože sporná pomoc predstavuje opatrenie s rovnakým účinkom, ktoré podľa článku 36 ZFEÚ nemožno odôvodniť potrebou zabezpečiť zásobovanie elektrinou.

Sporná pomoc sa v rozpore s článkom 8 nariadenia Rady (ES) č. 1407/2002 z 23. júla 2002 o štátnej pomoci pre uhoľný priemysel neoprávnene kumuluje s pomocou poskytnutou uhoľnému priemyslu v období od roku 2008 do roku 2010 (3) a vážne narušuje hospodársku súťaž v energetickom sektore v rozpore s ustanoveniami článku 4 písm. d) a e) tohto nariadenia.

Porušenie článkov 11 a 191 ZFEÚ, ako aj článku 3 ods. 3 ZEÚ, pretože podľa žalobkyne napadnuté rozhodnutie opomína škodlivé účinky na životné prostredie.

Napokon žalobkyňa uvádza porušenie vlastníckeho práva, ktoré je zaručené článkom 17 Charty základných práv Európskej únie.


(1)  Ú. v. ES L 83, s. 1; Mim. vyd. 08/001, s. 339.

(2)  Ú. v. ES L 205, s. 1; Mim. vyd. 08/002, s. 170.

(3)  Ú. v. ES L 205, s. 1; Mim. vyd. 08/002, s. 170.