15.1.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 13/32


Kanne 10.11.2010 — Comunidad Autónoma de Galicia v. komissio

(Asia T-520/10)

()

2011/C 13/62

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset

Kantaja: Comunidad Autónoma de Galicia (Santiago de Compostela, Espanja) (edustajat: asianajajat S. Martínez Lage ja H. Brokelmann)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

29.9.2010 tehty päätös N 178/2010, jolla hyväksytään julkisen palvelun korvaus sähköntuottajille Espanjassa, on kumottava

komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Nyt esillä olevassa asiassa riidan kohteena on sama päätös kuin asiassa T-484/10, Gas Natural FENOSA SDG vastaan komissio.

Kantaja esittää vaatimustensa tueksi seuraavat kanneperusteet:

SEUT 108 artiklan 2 kohdassa ja EY 93 artiklan soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 22.3.1999 annetun neuvoston asetuksen N:o 659/1999 (1) 6 artiklassa taattujen menettelyllisten oikeuksien loukkaaminen, sillä komissio ei ole aloittanut muodollista tutkimismenettelyä, vaikka sillä on velvollisuus aloittaa se aina, kun on olemassa vakavia epäilyjä kyseessä olevan tuen soveltuvuudesta yhteismarkkinoille.

Kivihiiliteollisuuden valtiontuesta 23.7.2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1407/2002 (2) rikkominen.

SEUT 106 artiklan 2 kohdan rikkominen, koska tällä määräyksellä vaaditut välttämättömyys- ja suhteellisuusedellytykset eivät täyty, jotta riidanalainen tuki, jonka Espanjan viranomaiset ovat myöntäneet korvauksena julkisen palvelun suorittamisesta johtuvista lisäkustannuksista, voitaisiin hyväksyä.

SEUT 34 artiklan rikkominen, koska riidanalainen toimenpide on vaikutukseltaan vastaava toimi, joka ei SEUT 36 artiklan mukaisesti voi olla oikeutettu sähkön saatavuuden takaamisen tarpeella.

Riidanalainen tuki kumuloituu kielletyllä tavalla kivihiiliteollisuudelle ajanjaksolle 2008–2010 myönnetyn tuen kanssa kivihiiliteollisuuden valtiontuesta 23.7.2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1407/2002 (3) 8 artiklan 1 kohdan säännösten vastaisesti ja se vääristää tämän asetuksen 4 artiklan d ja e alakohdan vastaisesti vakavasti kilpailua sähköalalla.

SEUT 11 ja 191 artiklan sekä SEU 3 artiklan 3 kohdan rikkominen, sillä riidanalaisessa päätöksessä jätetään ottamatta huomioon sen haitalliset vaikutukset ympäristölle.

Lopuksi kantaja väittää, että Euroopan unionin perusoikeuskirjan 17 artiklassa taattua omistusoikeutta loukataan.


(1)  EYVL L 83, s. 1.

(2)  EUVL L 205, s. 1.

(3)  EUVL L 205, s. 1.