15.1.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 13/32


Жалба, подадена на 10 ноември 2010 г. — Comunidad Autónoma de Galicia/Комисия

(Дело T-520/10)

()

2011/C 13/62

Език на производството: испански

Страни

Жалбоподател: Comunidad Autónoma de Galicia [Автономна област Галиция] (Сантяго де Компостела, Испания) (представители: S. Martínez Lage и H. Brokelmann, abogados)

Ответник: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

да се отмени Решение № N 178/2010 от 29 септември 2010 г., с което се одобрява компенсация за предоставянето на обществени услуги в полза на производителите на електроенергия в Испания,

да се осъди Комисията да заплати съдебните разноски в настоящото производство.

Правни основания и основни доводи

Обжалваното в настоящото производство решение е същото като това по дело T-484/10 Gas Natural FENOSA SDG/Комисия.

В подкрепа на своите искания жалбоподателят посочва следните правни основания:

Нарушение на процесуалните права, гарантирани с член 108, параграф 2 ДФЕС и член 6 от Регламент (ЕО) № 659/1999 за установяване на подробни правила за прилагането на член 93 от Договора за ЕО (1), тъй като Комисията не е започнала формалното производство по разследване, което е длъжна да направи, ако има сериозни съмнения относно съвместимостта на разглежданата помощ с общия пазар.

Нарушение на Регламент (ЕО) № 1407/2002 от 23 юли 2002 година относно държавните помощи за въгледобивната промишленост (2).

Нарушение на член 106, параграф 2 ДФЕС, доколкото не са изпълнени условията за необходимост и пропорционалност, изисквани от тази разпоредба за разрешаване на разглежданата помощ, отпусната от испанските власти за компенсиране на допълнителните разходи, произтичащи от предоставянето на обществени услуги.

Нарушение на член 34 ДФЕС, тъй като разглежданата помощ представлява мярка с равностоен ефект, която не може да се обоснове в съответствие с член 35 ДФЕС с необходимостта да се гарантира енергоснабдяването.

Разглежданата помощ представлява незаконна добавка към помощта, одобрена за въгледобивната промишленост за периода 2008—2010 г., в нарушение на предвиденото в член 8, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1407/2002 от 23 юли 2002 година относно държавните помощи за въгледобивната промишленост (3), която сериозно нарушава конкуренцията в сектора на електрическата енергия, като не отчита предвиденото в член 4, букви г) и д) от него.

Нарушение на членове 11 и 191 ДФЕС и член 3, параграф 3 от ДЕС, тъй като според жалбоподателя обжалваното решение не отчита вредното действие, което има спрямо околната среда.

На последно място жалбоподателят твърди, че е нарушено правото на собственост, гарантирано в член 17 от Хартата за основните права на ЕС.


(1)  ОВ L 83, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 8, том 1, стр. 41.

(2)  ОВ L 205, стр. 18; Специално издание на български език, 2007 г., глава 8, том 1, стр. 124.

(3)  ОВ L 205, стр. 18; Специално издание на български език, 2007 г., глава 8, том 1, стр. 124.