30.9.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 328/64


Žaloba podaná dne 25. července 2019 — Intering a další v. Komise

(Věc T-525/19)

(2019/C 328/72)

Jednací jazyk: němčina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Intering SH.P.K. (Obiliq, Kosovo), Steinmüller Engineering GmbH (Gummersbach, Německo), Deling d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge (Šići bb, Tuzla, Bosna a Hercegovina), ZM- Vikom d.o.o. za proizvodnju, konstruckcije i montažu (Šibenik, Chorvatsko) (zástupce: R. Spielhofen advokát), jež vytvořily konsorcium

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhují, aby Tribunál:

zrušil rozhodnutí žalované, zastoupené Evropskou komisí, jménem a na účet Kosova, z června 2019 (oznámeného žalobci prostřednictvím nedatovaného dokumentu dne 7. června 2019) — referenční číslo: Ares(2019)3677456-07/06/2019 — o vyloučení žalobce z dalšího postupu zadávacího řízení a nezahrnutí do užšího seznamu uchazečů („Short List“) v rámci řízení o zadání veřejné zakázky s programovým označením „Podpora EU pro čistější vzduch pro Kosovo“ za účelem snížení emisí prachu a NOx v tepelné elektrárně Kosovo B, jednotky BÍ a B2, odkaz na vyhlášení: EuropeAid/140043/DH/WKS/XK,

Podáním ze dne 2. srpna 2019 byla návrhová žádání upravena následovně:

zrušit rozhodnutí žalované, zastoupené Evropskou komisí, jménem a na účet Kosova, ze dne 29. července 2019 (oznámeného žalobci dopisem ze dne 30. července 2019) — referenční číslo: Ares(2019)4979920-30/07/2019 a Ares D(2019) NA/vk — o vyloučení žalobce z dalšího postupu zadávacího řízení a nezahrnutí do užšího seznamu uchazečů („Short List“) v rámci řízení o zadání zakázky v rámci programu s označením „Podpora EU pro čistější vzduch pro Kosovo“ za účelem snížení emisí prachu a NOx v tepelné elektrárně Kosovo B, jednotky BÍ a B2, odkaz na vyhlášení: EuropeAid/140043/DH/WKS/XK.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládají žalobkyně osm žalobních důvodů.

1.

První žalobní důvod vycházející z porušení zásad transparentnosti a proporcionality, jakož i rovného zacházení s uchazeči, neboť žalovaná neobjasnila své pochybnosti týkající se dokumentů předložených žalobkyněmi, ačkoliv tyto pochybnosti zjevně měla, a vyloučila žalobkyně z dalšího postupu zadávacího řízení, aniž by jim poskytla možnost uvedené pochybnosti vyjasnit.

2.

Druhý žalobní důvod vycházející z porušení zásad transparentnosti a proporcionality, neboť žalovaná neodůvodnila své rozhodnutí o vyloučení žalobkyň z dalšího postupu zadávacího řízení a současně žalobkyním neposkytla přístup k detailní zprávě o hodnocení a informacím o výhodách a charakteristikách uchazečů, kteří byli vybráni na užší seznam uchazečů.

3.

Třetí žalobní důvod vycházející z porušení obecné zásady, podle níž nesmí být dokumentace k zadávacímu řízení během zadávacího řízení jakkoliv změněna, neboť podle sdělení žalované byla nabídka žalobkyň zhodnocena na základě dílčích kritérií a výkladů, pro něž nebyla v dokumentaci k zadávacímu řízení stanovena žádná ustanovení.

4.

Čtvrtý žalobní důvod vycházející z porušení čl. 5 odst. 1 („Finanční pomoc podle tohoto nařízení musí být v souladu s politikami Unie“) a čl. 5 odst. 2 („Komise ve spolupráci s členskými státy přispívá k plnění závazků Unie směřujících k větší transparentnosti a odpovědnosti při poskytování pomoci, mimo jiné zveřejňováním informací o objemu a přidělování pomoci, přičemž zajistí, aby údaje byly mezinárodně srovnatelné a snadno dostupné a aby bylo možné je sdílet a zveřejňovat“) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 231/2014 ze dne11. března 2014, kterým se zřizuje nástroj předvstupní pomoci (NPP II) (1), z důvodu porušení obecných zásad práva o zadávání veřejných zakázek.

5.

Pátá žalobní důvod vycházející z porušení čl. 1 odst. 3 („Komise zajistí, aby jednotlivé činnosti byly prováděny v souladu s cíli použitelného nástroje a v souladu s účinnou ochranou finančních zájmů Unie“) a čl. 1 odst. 6 („Unie usiluje o podporu, rozvoj a upevnění zásad demokracie, právního státu a dodržování lidských práv a základních svobod, na nichž je založena, ve vhodných případech na základě dialogu a spolupráce s partnerskými zeměmi a regiony“) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 236/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se stanoví společná pravidla a postupy pro provádění nástrojů Unie pro financování vnější činnosti (2), z důvodu porušení obecných zásad práva o zadávání veřejných zakázek.

6.

Šestý žalobní důvod vycházející z porušení ustanovení průvodce „Veřejné zakázky a granty v rámci vnějších akcí Evropské unie — Praktický průvodce“ (PRAG) (v platnosti od 2. srpna 2018), pokud jde o rozsah tohoto řízení a ustanovení oznámení o zahájení zadávacího řízení (jak bylo definováno výše), které byla stanovena veřejným zadavatelem, zejména bod 17 oznámení.

7.

Sedmý žalobní důvod vycházející z porušení ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (3), neboť žalovaná své rozhodnutí o vyloučení žalobkyň z dalšího postupu zadávacího řízení neodůvodnila a současně žalobkyním neposkytla přístup k detailní zprávě o hodnocení a informacím o výhodách a charakteristikách uchazečů připuštěných do užšího výběru, které tvoří základ napadeného rozhodnutí.

8.

Osmý žalobní důvod vycházející z porušení ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euroatom) č. 966/2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euroatom) č. 1605/2002 (4) („nařízení o souhrnném rozpočtu“), co se týče nedostatečného objasnění důvodů pro odmítnutí žádosti žalobkyň o účast na řízení uvedeném v dokumentaci k zadávacímu řízení („Contract Notice“).


(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 231/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se zřizuje nástroj předvstupní pomoci (NPP II) (Úř. věst. 2014, L 77, s. 11).

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 236/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se stanoví společná pravidla a postupy pro provádění nástrojů Unie pro financování vnější činnosti (Úř. věst. 2014, L 77, s. 95).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (Úř. věst. 2001, L 145, s. 43).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euroatom) č. 966/2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euroatom) č. 1605/2002 (Úř. věst. 2012, L 298, s. 1). Již neplatné, zrušené nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014 a (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 (Úř. věst. 2018, L 193, s. 1-222).