17.5.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 169/8


Komisijos pranešimas, teikiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1008/2008 dėl oro susisiekimo paslaugų teikimo Bendrijoje bendrųjų taisyklių 17 straipsnio 5 dalyje nurodyta tvarka

Kvietimas dalyvauti konkurse dėl reguliaraus oro susisiekimo paslaugų teikimo, kaip numatyta su viešąja paslauga susijusiuose įsipareigojimuose

(Tekstas svarbus EEE)

(2019/C 169/07)

Valstybė narė

Jungtinė Karalystė

Maršrutai

Dandi oro uostas – Hitrou oro uostas

Dandi oro uostas – Gatviko oro uostas

Dandi oro uostas – Stanstedo oro uostas

Dandi oro uostas – Lutono oro uostas

Dandi oro uostas – Londono Sičio oro uostas

Dandi oro uostas – Sautendo oro uostas

Sutarties galiojimo trukmė

2 metai su galimybe pratęsti laikotarpį dar dvejiems metams.

2019 m. spalio mėn. – 2023 m. spalio mėn.

Pasiūlymų teikimo terminas

61 diena nuo pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje

Adresas, kuriuo galima gauti kvietimo dalyvauti konkurse tekstą ir visą reikiamą informaciją ir (arba) dokumentus, susijusius su viešuoju konkursu ir su viešąja paslauga susijusiais įsipareigojimais

Skirta

Karen Lawson

Corporate Procurement Manager

Tel. +44 1382433860

E. paštas karen.lawson@dundeecity.gov.uk