2.10.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 288/5


UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE

van 30 september 2014

tot intrekking van Beschikking 2006/464/EG tot vaststelling van voorlopige noodmaatregelen om het binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu te voorkomen

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2014) 6566)

(2014/690/EU)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 2000/29/EG van de Raad van 8 mei 2000 betreffende de beschermende maatregelen tegen het binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van voor planten en voor plantaardige producten schadelijke organismen (1), en met name artikel 16, lid 3, vierde zin,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Zoals blijkt uit de jaarlijkse onderzoeken die de lidstaten uit hoofde van Beschikking 2006/464/EG van de Commissie (2) uitvoeren, hebben de in die beschikking vastgestelde maatregelen de verspreiding van Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu (oosterse tamme-kastanjegalwesp) niet verhinderd. Uit die onderzoeken blijkt voorts dat Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu algemeen voorkomt in een groot deel van zijn mogelijke vestigingszone op het grondgebied van de Unie. Bovendien zijn de in Beschikking 2006/464/EG vastgelegde voorwaarden voor het vervoer van vatbare planten niet uitvoerbaar en al evenmin geschikt voor dat grote deel van het grondgebied van de Unie.

(2)

Beschikking 2006/464/EG moet dan ook worden ingetrokken.

(3)

De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Plantenziektekundig Comité,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Beschikking 2006/464/EG wordt ingetrokken.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 30 september 2014.

Voor de Commissie

Tonio BORG

Lid van de Commissie


(1)  PB L 169 van 10.7.2000, blz. 1.

(2)  Beschikking 2006/464/EG van de Commissie van 27 juni 2006 tot vaststelling van voorlopige noodmaatregelen om het binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu te voorkomen (PB L 183 van 5.7.2006, blz. 29).