2.10.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 288/5


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

2014 m. rugsėjo 30 d.

kuriuo panaikinamas Sprendimas 2006/464/EB dėl laikinų neatidėliotinų priemonių siekiant išvengti Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu įvežimo į Bendriją ir išplitimo joje

(pranešta dokumentu C(2014) 6566)

(2014/690/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2000 m. gegužės 8 d. Tarybos direktyvą 2000/29/EB dėl apsaugos priemonių nuo augalams ir augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimo į Bendriją ir išplitimo joje (1), ypač į jos 16 straipsnio 3 dalies ketvirtą sakinį,

kadangi:

(1)

Komisijos sprendimu 2006/464/EB (2) numatytomis priemonėmis nebuvo užkirstas kelias Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu (kaštoninių gumbavapsvių) išplitimui, kaip matyti iš metinių tyrimų, kuriuos pagal tą sprendimą atliko valstybės narės, rezultatų. Remiantis tais tyrimais, Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu yra plačiai paplitusios didelėje jos galimo paplitimo Sąjungos teritorijoje dalyje. Be to, Sprendime 2006/464/EB numatytos neatsparių augalų vežimo sąlygos tai didelei Sąjungos teritorijos daliai yra neįgyvendinamos ir netinkamos;

(2)

todėl Sprendimas 2006/464/EB turėtų būti panaikintas;

(3)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Augalų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimas 2006/464/EB panaikinamas.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2014 m. rugsėjo 30 d.

Komisijos vardu

Tonio BORG

Komisijos narys


(1)  OL L 169, 2000 7 10, p. 1.

(2)  2006 m. birželio 27 d. Komisijos sprendimas 2006/464/EB dėl laikinų neatidėliotinų priemonių siekiant išvengti Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu įvežimo į Bendriją ir išplitimo joje (OL L 183, 2006 7 5, p. 29).