10.10.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 371/9


Talan väckt den 12 juli 2016 – Anheuser-Busch Inbev och Ampar mot kommissionen

(Mål T-370/16)

(2016/C 371/11)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Anheuser-Busch Inbev (Bryssel, Belgien) och Ampar (Leuven, Belgien) (ombud: advokaterna A. von Bonin, O. Brouwer och A. Haelterman)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökandena yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara Europeiska kommissionens beslut av den 11 januari 2016 om den statliga stödordningen om befrielse för överskjutande vinst SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN), och

förplikta kommissionen att ersätta sökandenas rättegångskostnader enligt artikel 134 i tribunalens rättegångsregler, inklusive eventuella intervenienters rättegångskostnader.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökandena fyra grunder.

1.

Första grunden: Kommissionen gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning och gjorde en uppenbart oriktig bedömning när den identifierade den påstådda statliga stödåtgärden och kvalificerade den som en stödordning i den mening som avses i artikel 1 d i förordning nr 2015/1589 av den 13 juli 2015 om genomförandebestämmelser för artikel 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och artikel 107 FEUF.

2.

Andra grunden: Kommissionen gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning och tillämpade artikel 107.1 felaktigt när den fann att systemet för justering vid överskjutande vinst utgör statligt stöd.

3.

Tredje grunden: Kommissionen gjorde en uppenbart oriktig bedömning när den identifierade grupperna som mottagare av det påstådda stödet och åsidosatte legalitetsprincipen och artikel 16.1 i rådets förordning (EU) 2015/1589 av den 13 juli 2015 om genomförandebestämmelser för artikel 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

4.

Fjärde grunden: Kommissionen åsidosatte rättssäkerhetsprincipen, principen om skydd för berättigade förväntningar och principen om god förvaltning.