10.10.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 371/9


Žaloba podaná 12. júla 2016 – Anheuser-Busch Inbev a Ampar/Komisia

(Vec T-370/16)

(2016/C 371/11)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyne: Anheuser-Busch Inbev (Brusel, Belgicko) a Ampar (Leuven, Belgicko) (v zastúpení: A. von Bonin, O. Brouwer a A. Haelterman, lawyers)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyne navrhujú, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie Európskej komisie z 11. januára 2016 o schéme štátnej pomoci týkajúcej sa režimu zdaňovania nadmerného zisku SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN),

uložil Komisii povinnosť nahradiť trovy konania žalobkýň v zmysle článku 143 Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu, vrátane trov konania prípadných vedľajších účastníkov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyne uvádzajú štyri žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod založený na nesprávnom právnom posúdení a zjavne nesprávnom posúdení pri identifikácii údajného opatrenia štátnej pomoci a pri jeho vyhodnotení ako schémy štátnej pomoci v zmysle článku 1 písm. d) nariadenia Rady (EÚ) 2015/1589 z 13. júla 2015 stanovujúceho podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a článku 107 ZFEÚ.

2.

Druhý žalobný dôvod založený na nesprávnom právnom posúdení a nesprávnom použití článku 107 ods. 1 ZFEÚ pri konštatovaní, že systém daňových rozhodnutí pri nadmernom zisku predstavuje štátnu pomoc.

3.

Tretí žalobný dôvod založený na zjavne nesprávnom posúdení pokiaľ ide o identifikáciu skupín ako príjemcov údajnej štátnej pomoci a porušení zásady legality a článku 16 ods. 1 nariadenia Rady (EÚ) 2015/1589 z 13. júla 2015 stanovujúceho podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

4.

Štvrtý žalobný dôvod založený na porušení zásad právnej istoty, ochrany legitímnych očakávaní a riadnej správy vecí verejných.