10.10.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 371/9


Acțiune introdusă la 12 iulie 2016 – Anheuser-Busch Inbev și Ampar/Comisia

(Cauza T-370/16)

(2016/C 371/11)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamante: Anheuser-Busch Inbev (Bruxelles, Belgia) și Ampar (Louvain, Belgia) (reprezentanți: A. von Bonin, O. Brouwer și A. Haelterman, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană

Concluziile

Reclamantele solicită Tribunalului:

anularea Deciziei Comisiei din 11 ianuarie 2016 privind schema de ajutoare de stat referitoare la scutirea aplicabilă profitului excedentar SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN);

în temeiul articolului 134 din Regulamentul de procedură al Tribunalului, obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată efectuate de reclamante, inclusiv a cheltuielilor de judecată efectuate de eventuali intervenienți.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamantele invocă patru motive.

1.

Primul motiv, prin intermediul căruia se invocă săvârșirea unei erori de drept și a unei erori vădite de apreciere în identificarea pretinsei măsuri de ajutor de stat și în calificarea sa drept schemă de ajutor, în sensul articolului 1 litera (d) din Regulamentul nr. 2015/1589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și al articolului 107 TFUE.

2.

Al doilea motiv, prin intermediul căruia se invocă săvârșirea unei erori de drept și a unei aplicări eronate a articolului 107 alineatul (1) TFUE, prin faptul că s-a reținut că sistemul de ajustare a profitului excedentar constituie ajutor de stat.

3.

Al treilea motiv, prin intermediul căruia se invocă săvârșirea unei erori vădite de aprecierea în identificarea grupurilor de beneficiari ai pretinsului ajutor și încălcarea principiului legalității și a articolului 16 alineatul (1) din Regulamentul nr. 2015/1589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

4.

Al patrulea motiv, prin intermediul căruia se invocă încălcarea principiilor securității juridice, protecției încrederii legitime și bunei administrări.