10.10.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 371/9


Skarga wniesiona w dniu 12 lipca 2016 r. – Anheuser-Busch Inbev i Ampar/Komisja

(Sprawa T-370/16)

(2016/C 371/11)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Anheuser-Busch Inbev (Bruksela, Belgia) i Ampar (Leuven, Belgia) (przedstawiciele: adwokaci A. von Bonin, O. Brouwer i A. Haelterman)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

stwierdzenie nieważności decyzji Komisji Europejskiej z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie systemu pomocy państwa SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) – zwolnienie z opodatkowania nadmiernych zysków;

obciążenie Komisji, na podstawie art. 134 regulaminu postępowania przed Sądem, kosztami postępowania włącznie z kosztami ewentualnych interwenientów.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi cztery zarzuty.

1.

Komisja naruszyła prawo i dopuściła się oczywistego błędu w ocenie poprzez stwierdzenie istnienia środka pomocy i uznanie go za system pomocy w rozumieniu art. 1 lit. d) rozporządzenia Rady (UE) 2015/1589 z dnia 13 lipca 2015 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

2.

Komisja naruszyła prawo i w niewłaściwy sposób zastosowała art. 107 ust. 1 TFUE poprzez uznanie, że belgijski system decyzji podatkowych dotyczących nadmiernych zysków stanowi środek pomocy państwa.

3.

Komisja popełniła oczywisty błąd w ocenie, naruszyła zasadę legalności jak również art. 16 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 2015/1589 poprzez przyjęcie, że beneficjentami utrzymywanego środka pomocy są koncerny.

4.

Komisja naruszyła zasady pewności prawa, ochrony uzasadnionych oczekiwań oraz dobrej administracji.