10.10.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 371/9


Prasība, kas celta 2016. gada 12. jūlijā – Anheuser-Busch Inbev un Ampar/Komisija

(Lieta T-370/16)

(2016/C 371/11)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Anheuser-Busch Inbev (Brisele, Beļģija) un Ampar (Lēvene, Beļģija) (pārstāvji – A. von Bonin, O. Brouwer un A. Haelterman, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasītāju prasījumi:

atcelt Eiropas Komisijas 2016. gada 11. janvāra lēmumu par valsts atbalsta shēmu, ko veido virspeļņas atbrīvošana no nodokļiem, SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN);

piespriest Komisijai atlīdzināt prasītāju tiesāšanās izdevumus atbilstoši Vispārējās tiesas Reglamenta 134. pantam, tostarp iespējamo personu, kas iestājušās lietā, tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītāji izvirza četrus pamatus.

1.

Ar pirmo pamatu tiek apgalvots, ka, identificējot apgalvoto atbalsta pasākumu un to kvalificējot par atbalsta shēmu Padomes 2015. gada 13. jūlija Regulas Nr. 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai, 1. panta d) punkta un LESD 107. panta izpratnē, ir tikusi pieļauta kļūda tiesību piemērošanā un acīmredzama kļūda vērtējumā.

2.

Ar otro pamatu tiek apgalvots, ka, uzskatot, ka virspeļņas tiesiskais regulējums ir valsts atbalsta pasākums, ir tikusi pieļauta kļūda tiesību piemērošanā un nepareizi ticis piemērots LESD 107. panta 1. punkts.

3.

Ar trešo pamatu tiek apgalvots, ka, identificējot grupas kā apgalvotā atbalsta saņēmējus, ir tikusi pieļauta acīmredzama kļūda vērtējumā un ir ticis pārkāpts tiesiskuma princips un Padomes 2015. gada 13. jūlija Regulas Nr. 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai, 16. panta 1. punkts.

4.

Ar ceturto pamatu tiek apgalvots, ka esot tikuši pārkāpti tiesiskās noteiktības, tiesiskās paļāvības aizsardzības un labas pārvaldības principi.