10.10.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 371/9


Kanne 12.7.2016 – Anheuser-Busch Inbev ja Ampar v. komissio

(Asia T-370/16)

(2016/C 371/11)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantajat: Anheuser-Busch Inbev (Bryssel, Belgia) ja Ampar (Leuven, Belgia) (edustajat: asianajajat A. von Bonin, O. Brouwer ja A. Haelterman)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

kumoaa Belgian kuningaskunnan ylimääräistä voittoa koskevasta valtiontukijärjestelmästä 11.1.2016 annetun komission päätöksen SA.37667 (2015/C) (ent. 2015/NN)

velvoittaa komission korvaamaan oikeudenkäyntikulut unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 134 artiklan nojalla, mukaan lukien väliintulijoiden oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa neljään kanneperusteeseen.

1.

Ensimmäinen kanneperuste perustuu oikeudelliseen virheeseen ja ilmeiseen arviointivirheeseen väitetyn valtiontuen tunnistamisen ja luokittelemisen valtiontueksi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 108 artiklan soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen 2015/1589 1 artiklan d alakohdan ja SEUT 107 artiklan tarkoittamalla tavalla.

2.

Toinen kanneperuste perustuu oikeudelliseen virheeseen ja SEUT 107 artiklan 1 kohdan virheelliseen soveltamiseen kun todetaan, että ylimääräistä voittoa koskeva järjestelmä on valtiontuki.

3.

Kolmas kanneperuste perustuu ilmeiseen arviointivirheeseen väitetyn tuen edunsaajien ryhmien todentamisen osalta ja laillisuusperiaatteen loukkaamiseen sekä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 108 artiklan soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 13.7.2015 annetun asetuksen (EU) 2015/1589 rikkomiseen.

4.

Neljäs kanneperuste perustuu oikeusvarmuuden, perusteltujen odotusten suojaamisen ja hyvä hallinnon periaatteiden loukkaamiseen.