10.10.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 371/9


Жалба, подадена на 12 юли 2016 г. — Anheuser-Busch Inbev и Ampar/Комисия

(Дело T-370/16)

(2016/C 371/11)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподатели: Anheuser-Busch Inbev (Брюксел, Белгия) и Ampar (Льовен, Белгия) (представители: A. von Bonin, O. Brouwer и A. Haelterman, lawyers)

Ответник: Европейска комисия

Искания на жалбоподателите

Жалбоподателите искат от Общия съд:

да отмени решението на Европейската Комисия от 11 януари 2016 г. относно схема за помощ чрез освобождаване на свръхпечалбата SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN),

да осъди Комисията да заплати на жалбоподателите съдебните разноски съгласно член 134 oт Процедурния правилник на Общия съд, включително и съдебните разноски на всяка встъпила страна.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателите излагат четири основания.

1.

Първото основание е изведено от грешка в правото и явна грешка в преценката при идентифицирането на твърдяната мярка за държавна помощ и квалифицирането ѝ като схема за помощ по смисъла на член 1, буква г) oт oт Регламент (EС) 2015/1589 на Съвета от 13 юли 2015 година за установяване на подробни правила за прилагането на член 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз и член 107 ДФЕС.

2.

Второто основание е изведено от грешка в правото и неправилно прилагане на член 107, параграф 1 ДФЕС, доколкото е прието, че системата за управление на допълнителната печалба съставлява държавна помощ.

3.

Третото основание е изведено от явна грешка в преценката при идентифицирането на групите като получатели на твърдяната помощ и нарушение на принципа на законност и член 16, параграф 1 oт Регламент (EС) 2015/1589 на Съвета от 13 юли 2015 г. за установяване на подробни правила за прилагането на член 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

4.

Четвъртото основание е изведено от нарушение на принципите на правна сигурност, защита на оправданите правни очаквания и добрата администрация.