2008R0904 — MT — 02.03.2010 — 001.001


Dan id-dokument ġie magħmul bil-ħsieb li jintuża bħala għodda ta’ dokumentazzjoni u l-istituzzjonijiet ma jassumu l-ebda responsabbiltà għall-kontenut tiegħu

►B

REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 904/2008

tas-17 ta' Settembru 2008

li jistabbilixxi l-metodi ta’ l-analiżi u d-dispożizzjonijiet tekniċi l-oħra meħtieġa għall-implimentazzjoni ta’ arranġamenti ta’ esportazzjoni ta’ merkanzija mhux koperti bl-Anness I għat-Trattat

(Verżjoni kodifikata)

(ĠU L 249, 18.9.2008, p.9)

Emendat bi:

 

 

Il-Ġurnal Uffiċjali

  No

page

date

►M1

REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 117/2010 tad-9 ta’ Frar 2010

  L 37

19

10.2.2010
▼B

REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 904/2008

tas-17 ta' Settembru 2008

li jistabbilixxi l-metodi ta’ l-analiżi u d-dispożizzjonijiet tekniċi l-oħra meħtieġa għall-implimentazzjoni ta’ arranġamenti ta’ esportazzjoni ta’ merkanzija mhux koperti bl-Anness I għat-Trattat

(Verżjoni kodifikata)IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2658/87 tat-23 ta’ Lulju 1987 dwar in-nomenklatura tat-tariffa u l-istatistika u dwar it-Tariffa Komuni Doganali tad-Dwana ( 1 ), u partikolarment l-Artikolu 9 tagħha,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 4056/87 tat-22 ta’ Diċembru 1987 li jistabbilixxi l-metodi ta’ l-analiżi u d-dispożizzjonijiet l-oħra tekniċi meħtieġa għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KEE) Nru 3035/80 li jistabbilixxi r-regoli ġenerali biex jingħataw rifużjonijiet fuq l-esportazzjoni ta’ ċerti prodotti agrikoli li jkunu ġew esportati fil-għamla ta' merkanzija mhux koperta bl-Anness II għat-Trattat u l-kriterji biex jiġi ffissat l-ammont ta’ rifużjonijiet bħal dawn ( 2 ) ġie emendat b’mod sostanzjali ( 3 ). Għal iktar ċarezza u razzjonalità, l-imsemmi Regolament għandu jiġi kkodifikat.

(2)

Biex jiġi assigurat trattament uniformi għall-esportazzjoni mill-Komunità ta’ merkanzija koperta bir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 3448/93 tas-6 ta’ Diċembru 1993 li jistabbilixxi l-arranġamenti kummerċjali applikabbli għal ċerti oġġetti li jirriżultaw mill-ipproċessar tal-prodotti agrikoli ( 4 ) huwa importanti li jiġu definiti l-metodi analitiċi u dispożizzjonijiet oħra ta’ natura teknika.

(3)

Il-miżuri stabbiliti f’dan ir-Regolament huma skond l-opinjoni tat-taqsima dwar in-nomenklatura tat-tariffi u statistika tal-Kumitat tal-Kodiċi Doganali,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:Artikolu 1

Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-metodi ta’ l-analiżi Komunitarji meħtieġa għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 3448/93, f’dak li għandu x’jaqsam ma’ l-esportazzjonijiet ta’ merkanzija mhux inklużi fl-Anness I tat-Trattat jew fin-nuqqas ta’ metodu ta’ analiżi, in-natura ta’ l-operazzjonijiet analitiċi li għandhom jitwettqu jew il-prinċipju ta’ metodu li għandu jiġi applikat.

Artikolu 2

B’konformità man-noti għall-Anness IV tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1043/2005 ( 5 ) u għall-finijiet ta’ l-implimentazzjoni ta’ dak l-Anness, “ir-Riżultati ta’ l-Analiżi tal-merkanzija” stabbiliti f’kolonna 3 għandhom jinkisbu billi jintużaw il-metodi, il-proċeduri u l-formuli msemmijin f’dan l-Artikolu:

(1)  Zokkor

Il-prestazzjonijiet għolja tal-kromatografija taz-zokkor fil-likwidi (HPLC) għandha tintuża biex jiġu determinati l-varjetajiet ta’ zokkor.

A. Il-kontenut f'sukrożju msemmi fil-kolonna 3 ta’ l-Anness IV għar-Regolament (KE) Nru 1043/2005 għandu jkun ugwali għal:

(a) S + (2F) × 0,95,

jekk il-kontenut f'glukożju ma jkunx anqas mill-kontenut fi fruttożju

jew

(b) S + (G + F) × 0,95,

jekk il-kontenut f'glukożju jkun anqas mill-kontenut fi fruttożju

fejn

S

=

hu l-kontenut f'sukrożju stabbilit mill-HPLC

F

=

hu l-kontenut fi fruttożju stabbilit mill-HPLC

G

=

hu l-kontenut f'glukożju stabbilit mill-HPLC

Meta l-preżenza ta’ l-idolisat tal-lattożju jiġi ddikjarat u /jew il-kwantitajiet tal-lattożju u galattożju jkunu nstabu, il-kontenut f'glukożju, ekwivalenti għall-kontenut f'galattożju (stabbilit mill-HPLC), għandu jitnaqqas mill-kontenut f'glukozju (G) qabel isir xi kalkolu ieħor.

B. Il-kontenut f'glukożju msemmi fil-kolonna 3 ta’ l-Anness IV għar-Regolament (KE) Nru 1043/2005 għandu jkun ugwali għal:

(a) G – F,

fejn il-kontenut f'glukożju huwa aktar mill-kontenut fi fruttożju;

(b) 0 (Żero),

meta l-kontenut f'glukożju jkun ugwali jew anqas mill-kontenut fi fruttożju.

Meta l-preżenza tal-lattożju idrolisat tiġi ddikjarata u/jew il-kwantitajiet tal-lattożju u l-galattożju jkunu nstabu, il-kontenut f'glukożju, ekwivalenti għall-kontenut f'galattożju (stabbilit mill-HPLC) għandu jkun imnaqqas mill-kontenut (G) f'glukożju qabel isir kwalunkwe kalkolu ieħor.

▼M1

(2)  Lamtu (jew destrin)

(id-destrin għandu jiġi espress bħala lamtu)

1. Għall-kodiċi kollha NM għajr il-kodiċi NM 3505 10 10, 3505 10 90, 3505 20 10 sa 3505 20 90 u 3809 10 10 sa 3809 10 90, il-kontenut tal-lamtu (jew tad-destrin) imsemmi fil-kolonna 3 tal-Anness IV għar-Regolament ( KE) Nru 1043/2005 għandu jkun ikkalkulat bil-formula:

(Z – G) × 0,9,

fejn

Z

=

hija l-kontenut tal-glukożju stabbilit bil-metodu deskritt fl-Anness I għar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 900/2008 ( 6 );

G

=

huwa l-kontenut tal-glukożju qabel it-trattament enżimatiku, stabbilit b'kromatografija likwida ta' rendiment għoli (HPLC).

2. Għall-kodiċi NM 3505 10 10, 3505 10 90, 3505 20 10 sa 3505 20 90 u 3809 10 10 sa 3809 10 90, il-kontenut tal-lamtu (jew tad-destrin) għandu jiġi stabbilit mill-metodu stipulat fl-Anness II għar-Regolament (KE) Nru 900/2008.

▼B

(3)  Il-Kontenut fi grass tal-ħalib

Għall-iskopijiet sabiex jiġi stabbilit il-kontenut fi grass tal-ħalib, għandu jiġi użat metodu bbażat fuq l-estrazzjoni bil-petroleum fin, ippreċedut bl-idrolosi bl-aċidu idrokloriku u segwit bil-kromotagrofija tal-gass ta’ l-esteri tal-metil ta’ l-aċidi tal-grass. Jekk tiġi mikxufa l-preżenza tal-grassijiet tal-ħalib, il-proporzjon perċentwali ta’ dan għandu jiġi kkalkolat billi tiġi mmultiplikata l-koncentrazzjoni tal-perċentwali tal-metil butirat b’25, billi jiġi mmultiplikat il-prodott bil-perċentwali totali tal-kontenut fi grass skond l-użin ta’ l-oġġetti u billi jiġi diviż b’100.

Artikolu 3

Biex jiġi implimentat l-Anness III għar-Regolament (KE) Nru 1043/2005, il-perċentwali tal-kontenut f'manitol u D-glucitol (sorbitol) għandu jiġi stabbilit bil-metodu HPCL.

Artikolu 4

1.  Għandu jsir rapport dwar it-testijiet.

2.  Ir-rapport dwar it-testijiet għandu jinkludi l-informazzjoni li ġejja:

 l-informazzjoni kollha meħtieġa biex jiġi identifikat il-kampjun,

 il-metodu Komunitarju użat u r-referenza preċiża għall-istrument legali li fih jinstab, jew fejn xieraq, referenza dettaljata għall-metodu, waqt li tiġi speċifikta n-natura ta’ l-operazzjonijiet analitiċi li għandhom isiru jew il-prinċipju tal-metodu li għandu jiġi applikat, kif indikat f’dan ir-Regolament,

 kwalunkwe fatturi li setgħu influwenzaw dawn ir-riżultati,

 ir-riżultati ta’ l-analiżi, filwaqt li jitqies il-mod li bih jitfissru fil-metodu użat u l-mezz ta’ espressjoni dettat mill-ħtiġiet tad-dwana jew tad-dipartimenti amministrattivi li jkunu talbu l-analiżi.

Artikolu 5

Ir-Regolament (KEE) Nru 4056/87 hu mħassar.

Referenzi għar-Regolament li ġie mħassar għandhom jinftiehmu bħala referenzi għal dan ir-Regolament u għandhom jinqraw skond it-tabella ta’ korrelazzjoni fl-Anness II.

Artikolu 6

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.
ANNESS IRegolament imħassar flimkien ma’ lista ta' l-emendi tiegħu

Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 4056/87

(ĠU L 379, 31.12.1987, p. 29)

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 202/98

(ĠU L 21, 28.1.1998, p. 5)
ANNESS IITabella ta’ Korrelazzjoni

Ir-Regolament (KEE) Nru 4056/87

Dan ir-Regolament

Artikoli 1 sa 4

Artikoli 1 sa 4

__

Artikolu 5

Artikolu 5

Artikolu 6

Anness I

Anness II( 1 ) ĠU L 256, 7.9.1987, p. 1.

( 2 ) ĠU L 379, 31.12.1987 p. 29.

( 3 ) Ara l-Anness I.

( 4 ) ĠU L 318, 20.12.1993, p. 18.

( 5 ) ĠU L 172, 5.7.2005, p. 24.

( 6 ) ĠU L 248, 17.9.2008, p. 8.