10.9.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 232/36


Obvestilo ministra za gospodarstvo Kraljevine Nizozemske na podlagi člena 3(2) Uredbe 94/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta o pogojih za izdajo in uporabo dovoljenj za iskanje, raziskovanje in izkoriščanje ogljikovodikov

(2008/C 232/12)

Minister za gospodarstvo Kraljevine Nizozemske sporoča, da je prejel vlogo za pridobitev dovoljenja za iskanje ogljikovodikov v bloku E12, kot je označen na zemljevidu iz Priloge 3 k Zakonu o rudarstvu (Vladni uradni list 2002, št. 245).

Minister za gospodarstvo vabi v skladu z navedeno uredbo in členom 15 Zakona o rudarstvu (Uradni list Kraljevine Nizozemske 2002, št. 542) vse zainteresirane, da oddajo konkurenčne vloge za pridobitev dovoljenja za pridobivanje ogljikovodikov v bloku E12 nizozemskega epikontinentalnega pasu.

Za izdajo dovoljenj je pristojen minister za gospodarstvo. Merila, pogoji in zahteve iz člena 5(1) in (2) ter člena 6(2) navedene direktive so določeni v Zakonu o rudarstvu (Uradni list Kraljevine Nizozemske 2002, št. 542).

Vloge je treba oddati v 13 tednih po objavi tega razpisa v Uradnem listu Evropske unije in nasloviti na:

De Minister van Economische Zaken

ter attentie van J.C. De Groot, directeur Energiemarkt

ALP/562

Bezuidenhoutseweg 30

Postbus 20101

2500 EC Den Haag

Nederland

Vloge, ki bodo prispele na navedeni naslov po tem datumu, ne bodo upoštevane.

Odločitev o vlogah bo sprejeta najpozneje v dvanajstih mesecih po izteku tega roka.

Dodatne informacije so na voljo pri: E.J. Hoppel, tel. št.: (31-70) 379 77 62.