10.9.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 232/36


Sdělení ministra hospodářství Nizozemského království na základě čl. 3 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/22/ES o podmínkách udělování a užívání povolení k vyhledávání, průzkumu a těžbě uhlovodíků

(2008/C 232/12)

Ministr hospodářství Nizozemského království sděluje, že obdržel žádost o povolení k vyhledávání uhlovodíků v bloku E12 na mapě, která je přiložena jako příloha 3 vyhlášky o těžbě (úřední věstník (Staatscourant) 2002, č. 245).

S odvoláním na směrnici uvedenou v záhlaví a na článek 15 zákona o těžbě (sbírka zákonů (Staatsblad) 2002, č. 542) vyzývá ministr hospodářství zúčastněné subjekty k podání konkurenční žádosti o povolení k vyhledávání uhlovodíků v bloku E12 nizozemského kontinentálního šelfu.

Ministr hospodářství představuje příslušný orgán pro udělování povolení. Kritéria, podmínky a požadavky stanovené v čl. 5 odst. 1, čl. 5 odst. 2 a v čl. 6 odst. 2 výše uvedené směrnice jsou blíže uvedeny v zákonu o těžbě (sbírka zákonů (Staatsblad) 2002, č. 542).

Žádosti je možné podávat po dobu 13 týdnů od zveřejnění této výzvy v Úředním věstníku Evropské unie a je třeba je zaslat ministru hospodářství, s poznámkou „určeno řediteli pro energetický trh“, na tuto adresu:

De Minister van Economische Zaken

ter attentie van J.C. De Groot, directeur Energiemarkt

ALP/562

Bezuidenhoutseweg 30

Postbus 20101

2500 EC Den Haag

Nederland

Žádosti obdržené po uplynutí uvedené lhůty nebudou brány v potaz.

O žádostech bude rozhodnuto nejpozději do dvanácti měsíců od uplynutí uvedené lhůty.

Další informace je možné získat od p. E.J. Hoppela na telefonním čísle: (31-70) 379 77 62.