18.12.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 332/145


UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2015/2398 VAN DE COMMISSIE

van 17 december 2015

betreffende informatie en documentatie in verband met een aanvraag voor de opname van een in een derde land gevestigde inrichting in de Europese lijst van scheepsrecyclinginrichtingen

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 1257/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 20 november 2013 inzake scheepsrecycling, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1013/2006 en van Richtlijn 2009/16/EG (1), en met name artikel 15, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In Verordening (EU) nr. 1257/2013, en met name titel III, zijn de voorschriften vastgesteld voor scheepsrecyclinginrichtingen die onder de vlag van een lidstaat van de Europese Unie varende schepen wensen te recyclen en in verband daarmee een aanvraag indienen om in de Europese lijst van scheepsrecyclinginrichtingen te worden opgenomen.

(2)

De informatie en documentatie die scheepsrecyclingbedrijven moeten verstrekken bij hun aanvraagdossier voor de opname van in een derde land gevestigde scheepsrecyclinginrichtingen in de Europese lijst, is vastgesteld in artikel 15, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1257/2013. Daarnaast wordt in artikel 16, lid 2 de informatie over de in de Europese lijst op te nemen scheepsrecyclinginrichting aangegeven die in het publicatieblad gepubliceerd moet worden.

(3)

In tegenstelling tot andere uitvoeringshandelingen die in het kader van de verordening inzake scheepsrecycling worden vastgesteld, bevat het Verdrag van Hongkong voor het veilig en milieuvriendelijk recyclen van schepen van 2009 geen rechtstreeks gelijkwaardig model. Het model in de bijlage omvat daarom relevante uittreksels uit aanhangsel 5 van het Verdrag van Hongkong („Document of Authorization of Ship Recycling” — DASR („Vergunning voor scheepsrecycling”)) en uit de relevante IMO-richtsnoeren met betrekking tot scheepsrecyclinginrichtingen en voegt informatie- en documentatievoorschriften uit de verordening inzake scheepsrecycling toe (zoals opgesomd in artikel 15, lid 2, en artikel 16, lid 2, van de verordening).

(4)

De belanghebbenden zijn schriftelijk geraadpleegd over de inhoud van het besluit. In de bijlage is rekening gehouden met de gemaakte opmerkingen.

(5)

De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het bij artikel 25 van Verordening (EU) nr. 1257/2013 ingestelde comité,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De informatie en documentatie die vereist is voor de identificatie van een in een derde land gevestigde scheepsrecyclinginrichting die opname in de Europese lijst van scheepsrecyclinginrichtingen aanvraagt, wordt ingediend zoals in de bijlage aangegeven.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 17 december 2015.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 330 van 10.12.2013, blz. 1.


BIJLAGE

DEEL 1

Identificatie van de scheepsrecyclinginrichting

Naam van de scheepsrecyclinginrichting

 

Identificatienummer scheepsrecyclingbedrijf

 

Volledig adres van de scheepsrecyclinginrichting

 

Voornaamste contactpersoon

 

Telefoonnummer

 

E-mailadres

 

Naam, adres en contactgegevens van de eigenaar van de scheepsrecyclinginrichting

 

Werktaal of -talen

 

DEEL 2

Aanvullende informatie

Recyclingmethode(n) (1)

 

Type(s) van schepen dat kan/die kunnen worden gerecycled

 

Procedure voor de goedkeuring van het scheepsrecyclingplan (2)

 

Aantal werknemers (3)

 

De in een gegeven jaar over de tien voorafgaande jaren behaalde maximale scheepsrecyclingoutput (in LDT) (4)

 

Beschrijving van de scheepsrecyclinginrichting (grondplan, waterdiepte, toegankelijkheid enz.)

 


Zware machines

Zware hefmachines

bijv. giekkraan: 60 ton

bijv. mobiele kraan: 35 ton × 1, 27 ton × 1

bijv. hydraulische graafmachine: SH400, ZX330, SK220, ZX200 met schaar, magneet

bijv. hydraulische schaar: 600 ton × 1

bijv. weegbrug: 50 ton

 

 

 

Boot

bijv. brutotonnage: 5 ton, vermogen: 240 pk

Schaar

bijv. capaciteit: 600 ton


Andere uitrusting

Zuurstofvoorziening

bijv. systeem voor vloeibare zuurstofvoorziening 10 m3

Gasvoorziening

bijv. lpg-flessen

Perslucht

 

Blusapparaten

bijv. capaciteit aan draagbare blusapparaten

Verwerking afvalolie

bijv. olie/waterscheidingstank

capaciteit tank: ong. 20 ton

Afvalopslag

bijv. asbestcontainer: 2

Verbrandingsoven(s)

bijv. geen

Elektrische stroomvoorziening

bijv. onderstation


Locatie van de inrichting (5)

Indeling en classificatie van de locatie

bijv. gebied met verstedelijkingsbeperking

Oppervlakte van de inrichting (in m2)

 

Verharde oppervlakte

 

Omgeving

bijv. fabrieken: oude steengroeve, in de nabijheid van twee jachthavens, kwetsbare natuurgebieden

bijv. huisvesting: particuliere woningen bij de ingang en op 200 m van de ingang


Getuigschriften en licenties van de werknemers (6)

Getuigschrift/licentie

Aantal personeelsleden/kwalificaties (7)

1)

Manager asbestbehandeling

 

2)

Manager PCB-behandeling

 

3)

Behandeling van specifieke chemicaliën

 

4)

Asbestbehandelingsklasse

 

 

 

5)

Snijbranden

 

 

 

6)

Lassen

 

7)

Zinkbehandeling

 

8)

Hefwerkzaamheden

 

 

 

9)

Zware hefmachines

 

 

10)

Zeevarenden

 

11)

Duiker

 

12)

Verwijdering van gevaarlijke materialen

(Materiaal A)

 

(Materiaal B)

 

(Materiaal C)

 

(Materiaal D)

 

(Materiaal E)

 

(Materiaal F)

 

(Materiaal G)

 

(Materiaal H)

 

(Materiaal I)

 

(Materiaal J)

 

(Materiaal K)

 

DEEL 3

Identificatie van de door de bevoegde autoriteit(en) afgegeven machtiging, vergunning en erkenning voor scheepsrecycling

Op grond van artikel 15, lid 2, onder a), van Verordening (EU) nr. 1257/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 20 november 2013 inzake scheepsrecycling moet het scheepsrecyclingbedrijf een kopie indienen van het/de door de bevoegde autoriteiten afgegeven document(en) met het oog op scheepsrecycling (8) en, waar toepasselijk, de machtiging, vergunning of erkenning die door de bevoegde autoriteiten aan al zijn rechtstreeks bij het proces van scheepsrecycling betrokken aannemers en onderaannemers is toegekend.

Bij het aanvraagdossier gevoegd(e) machtigings-, vergunnings- of erkenningsdocument(en) (9):

Naam van het document

Land van afgifte

Autoriteit bevoegd voor het afgeven van de documenten

Afgegeven op (datum)

Geldig tot (datum of onbeperkt)

Begunstigde entiteit (10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEEL 4

Capaciteit en beperkingen van de scheepsrecyclinginrichting

4.1.   Scheepsrecyclingcapaciteit

De scheepsrecyclinginrichting mag schepen aanvaarden voor recycling die binnen de volgende afmetingen vallen:

Maximumcapaciteit van het te recyclen schip

Andere beperkingen

DWT

 

 

BT

 

 

LDT

 

 

Lengte

 

 

Breedte op de mal

 

 

Uiterste breedte

 

 

Diepte

 

 

4.2.   Veilig en milieuverantwoord beheer van gevaarlijke materialen

De scheepsrecyclinginrichting mag schepen aanvaarden voor recycling die de in de onderstaande tabel vermelde gevaarlijke materialen bevatten, op voorwaarde dat aan de hieronder vermelde voorwaarden is/wordt voldaan:

Beheer van gevaarlijke materialen (11)

Beschrijving van de te volgen stappen (12)

1)

Asbest

Verwijdering

Opslag

Afvalverwerking

Beheer van gevaarlijke materialen

Beschrijving van de te volgen stappen

2)

Ozonafbrekende stoffen

Verwijdering

Opslag

Afvalverwerking

Zware metalen:

3)

Aangroeiwerende organische tinverbindingen en verfsystemen

4)

Cadmium en cadmiumverbindingen

5)

Zeswaardig chroom en zeswaardigchroomverbindingen

6)

Lood en loodverbindingen

7)

Kwik en kwikverbindingen

Verwijdering

Opslag

Afvalverwerking

Vlamvertragers:

8)

Polybroomdifenylethers (PBDE's)

9)

Hexabroomcyclododecaan (HBCDD)

10)

Polybroombifenyl (PBB's)

Verwijdering

Opslag

Afvalverwerking

11)

Radioactieve stoffen

Verwijdering

Opslag

Afvalverwerking

Beheer van gevaarlijke materialen

Beschrijving van de te volgen stappen

Andere persistente organische verontreinigende stoffen

12)

Polychloorbifenylen (PCB)

13)

Perfluoroctaan sulfonzuur (PFOS)

14)

Polychloornaftalenen (meer dan 3 chlooratomen)

15)

Bepaalde gechloreerde paraffinen met een korte keten (SCCP's) (alkanen, C10-C13, chloor)

Verwijdering

Opslag

Afvalverwerking

16)

Gevaarlijke vloeistoffen, residuen en sedimenten

Verwijdering

Opslag

Afvalverwerking

17)

Verf en coatings die licht ontvlambaar zijn en/of waaruit toxische stoffen vrijkomen

Verwijdering

Opslag

Afvalverwerking

18)

Andere niet hierboven vermelde gevaarlijke materialen die geen deel zijn van de scheepsstructuur (toelichten)

Verwijdering

Opslag

Afvalverwerking

DEEL 5

Verklaring betreffende de recycling van schepen die de vlag van een EU-lidstaat voeren

RECYCLING VAN SCHEPEN DIE DE VLAG VAN EEN LIDSTAAT VAN DE EUROPESE UNIE VOEREN

Ik (naam) …, bevestig hierbij namens …(bedrijf) …(hierna „het bedrijf”) (13) dat het bedrijf schepen die de vlag van EU-lidstaten voeren, alleen voor recycling zal aanvaarden overeenkomstig de in Verordening (EU) nr. 1257/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 20 november 2013 inzake scheepsrecycling vastgestelde voorschriften. Verder zal het bedrijf:

a)

voorafgaand aan de scheepsrecycling:

het door de bevoegde instantie overeenkomstig de toepasselijke procedure goedgekeurde scheepsrecyclingplan (14) aan de scheepseigenaar en aan de administratie of een door de administratie gemachtigde, erkende organisatie toesturen;

aan de administratie melden dat de scheepsrecyclinginrichting in elk opzicht klaar is om met het recyclen van het schip te beginnen;

b)

wanneer het volledig of gedeeltelijk recyclen van een schip overeenkomstig deze verordening is voltooid, binnen 14 dagen na het volledig of gedeeltelijk recyclen van het schip overeenkomstig het scheepsrecyclingplan, een voltooiingsverklaring toesturen aan de administratie die het „geschikt voor recycling”-certificaat voor het schip heeft afgegeven. De voltooiingsverklaring bevat onder andere een verslag over eventuele incidenten en ongevallen waarbij de menselijke gezondheid en/of het milieu schade is toegebracht.

Plaats …

Datum …

Handtekening:

NB: Deze verklaring betekent niet dat de inrichting geen schepen mag aanvaarden die de vlag van een derde land voeren.

DEEL 6

Verklaring betreffende de nuttige toepassing en verwijdering van de afvalstoffen

NUTTIGE TOEPASSING EN VERWIJDERING VAN AFVAL

In het kader van het Internationaal Verdrag van Hongkong voor het veilig en milieuverantwoord recyclen van schepen van 2009 beoogt Verordening (EU) nr. 1257/2013 van het Europees Parlement en de Raad inzake scheepsrecycling ongevallen, verwondingen en andere door scheepsrecycling veroorzaakte negatieve effecten op de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen, tot een minimum te beperken, en voor zover haalbaar weg te werken. Krachtens artikel 15, lid 5, van de verordening moet de scheepsrecyclinginrichting kunnen aantonen dat de beheerinstallatie die het afval ontvangt, wordt geëxploiteerd overeenkomstig volksgezondheids- en milieubeschermingsnormen die vrijwel gelijkwaardig zijn met de toepasselijke internationale en EU-normen.

Ik (naam) …, bevestig hierbij namens …(bedrijf) …(hierna „het bedrijf”) (15), naar mijn beste weten, dat de beheerinstallatie of -installaties die het afval van de scheepsrecyclinginrichting ontvangt/ontvangen:

a)

door de bevoegde nationale instanties gemachtigd is/zijn om het ontvangen afval te behandelen;

b)

geëxploiteerd wordt/worden overeenkomstig volksgezondheids- en milieubeschermingsnormen die vrijwel gelijkwaardig zijn met de toepasselijke internationale normen en die van de EU.

Het bedrijf dient samen met deze verklaring een kopie in van alle relevante documenten die het van de afvalbeheerinstallatie of -installaties heeft ontvangen (zie deel 2).

Plaats …

Datum …

Handtekening:

DEEL 7

Plan van de scheepsrecyclinginrichting

PLAN VAN DE SCHEEPSRECYCLINGINRICHTING

Overeenkomstig artikel 15, lid 2, onder g), van Verordening (EU) nr. 1257/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 20 november 2013 inzake scheepsrecycling is het scheepsrecyclingbedrijf verplicht te bevestigen dat het een plan van de scheepsrecyclinginrichting heeft vastgesteld, rekening houdend met de toepasselijke IMO-richtsnoeren.

Ik (naam) …, verklaar dat (bedrijf) (16) een plan van de scheepsrecyclinginrichting heeft vastgesteld. Een kopie van dat plan is bij het aanvraagdossier gevoegd.

Plaats …

Datum …

Handtekening:

DEEL 8

De „veilig voor werkzaamheden waarbij hitte vrijkomt”- en „veilig toegankelijk”-criteria

Overeenkomstig artikel 15, lid 2, onder d), moet het scheepsrecyclingbedrijf bewijs leveren dat de scheepsrecyclinginrichting gedurende het gehele scheepsrecyclingproces in staat is de „veilig voor werkzaamheden waarbij hitte vrijkomt”- en „veilig toegankelijk”-criteria vast te stellen, te onderhouden en te monitoren.

 

Bij het aanvraagdossier gevoegde bewijsstukken (17)

Veilig voor werkzaamheden waarbij hitte vrijkomt

 

Veilig toegankelijk

 


(1)  Zie bijvoorbeeld paragraaf 3 van punt 3.4.1 van de IMO-richtsnoeren, Resolution MEPC.210(63), blz. 24.

(2)  Dit betreft de procedure waarnaar in artikel 7, lid 3, en artikel 15, lid 2, onder b), van de verordening inzake scheepsrecycling wordt verwezen.

(3)  Op het ogenblik van de aanvraag.

(4)  Dit cijfer moet worden gestaafd, bijv. aan de hand van de officiële bevestigingen van voltooiing van recycling van alle in dat jaar gerecyclede schepen, met vermelding van het ton leeggewicht (light displacement tonnes, LDT) van die schepen. Overeenkomstig artikel 32 van de verordening inzake scheepsrecycling wordt de jaarlijkse scheepsrecyclingoutput van een scheepsrecyclinginrichting berekend als „de som van het in LDT uitgedrukte gewicht van de schepen die in een gegeven jaar in die inrichting zijn gerecycled. De maximale jaarlijkse scheepsrecyclingoutput wordt bepaald door voor elke scheepsrecyclinginrichting de hoogste waarde van de tien voorafgaande jaren te kiezen, of in het geval van een recentelijk erkende scheepsrecyclinginrichting, de hoogst behaalde jaarlijkse waarde”.

(5)  Overeenkomstig artikel 15, lid 2, onder e), van de verordening moet een plan worden bijgevoegd waarop de grenzen van de scheepsrecyclinginrichting en de locatie van de scheepsrecyclingactiviteiten binnen die inrichting zijn aangegeven.

(6)  

Opmerking: Alleen de velden in de tabel met betrekking tot de gevaarlijke materialen die de scheepsrecyclinginrichting mag verwerken, moeten worden ingevuld.

(7)  

Opmerking: de scheepsrecyclinginrichting moet te allen tijde in staat zijn de Europese Commissie of personen die namens haar optreden, te voorzien van bewijs van de bekwaamheid van elk personeelslid dat gemachtigd is gevaarlijke materialen te verwerken.

(8)  Als de desbetreffende bevoegde autoriteit(en) geen specifieke machtiging, vergunning of erkenning voor scheepsrecycling afgeeft/afgeven, moet de aanvrager dit duidelijk vermelden in zijn aanvraag en andere relevante machtigingen, vergunningen of erkenningen met betrekking tot de activiteiten van het bedrijf indienen.

(9)  Gelieve alle door de bevoegde autoriteiten afgegeven machtigingen, vergunningen of erkenningen in de tabel te vermelden en van elk een kopie bij te voegen.

(10)  Naam van het scheepsrecyclingbedrijf en/of van de aannemer/onderaannemer waarop het document betrekking heeft.

(11)  Voor het beheer van elk type materiaal moeten de nationale wettelijke voorschriften ter informatie worden aangegeven. Elke op de door de bevoegde instantie(s) van het land waar de inrichting is gevestigd opgelegde beperking op de afgegeven erkenning moet worden vermeld. De gevaarlijke materialen kunnen aanwezig zijn in delen van het schip of de uitrusting (bijv. in verf of als additieven in kunststoffen) of in chemische mengsels (bijv. koelvloeistoffen).

(12)  Gelieve 1) aan te geven welk beheersproces zal worden toegepast, 2) aan te geven waar de activiteiten worden uitgevoerd (ofwel binnen de inrichting of in installaties voor de verdere verwerking van het afval — in dit laatste geval moet ook informatie worden verstrekt zoals de naam van de installatie en contactgegevens), en 3) bewijs te leveren dat het toegepaste proces de menselijke gezondheid niet in gevaar brengt en op een milieuverantwoorde manier wordt uitgevoerd, e.e.a. overeenkomstig artikel 15, lid 2, onder f), ii), van de verordening.

(13)  Naam van het scheepsrecyclingbedrijf.

(14)  Deze procedure is beschreven in artikel 7, lid 3, van de verordening inzake scheepsrecycling.

(15)  Naam van het scheepsrecyclingbedrijf.

(16)  Naam van het scheepsrecyclingbedrijf.

(17)  Gelieve te verwijzen naar de bij deze aanvraag gevoegde relevante uittreksels uit het plan van de scheepsrecyclinginrichting.