4.7.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 243/28


Решение на Общия съд от 24 май 2016 г. — Good Luck Shipping/Съвет

(Съединени дела T-423/13 и Т-64/14) (1)

((Обща външна политика и политика на сигурност - Ограничителни мерки срещу определени физически лица и образувания за предотвратяване на разпространението на ядрено оръжие в Иран - Замразяване на средства - Грешка при прилагане на правото - Правно основание - Грешка в преценката - Липса на доказателства))

(2016/C 243/28)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Good Luck Shipping LLC (Дубай, Обединени арабски емирства) (представители: F. Randolph, QC, M. Lester, barrister, M. Taher, solicitor)

Ответник: Съвет на Европейския съюз (представители: V. Piessevaux и B. Driessen)

Предмет

От една страна, искане за отмяна на Решение 2013/270/ОВППС на Съвета от 6 юни 2013 година за изменение на Решение 2010/413/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Иран (ОВ L 156, стр. 10), на Регламент за изпълнение (ЕС) № 522/2013 на Съвета от 6 юни 2013 година за прилагане на Регламент (ЕС) № 267/2012 относно ограничителни мерки срещу Иран (ОВ L 156, стр. 3), на Решение 2013/661/ОВППС на Съвета от 15 ноември 2013 година за изменение на Решение 2010/413/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Иран (ОВ L 306, стр. 18) и на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1154/2013 на Съвета от 15 ноември 2013 година за прилагане на Регламент (ЕС) № 267/2012 относно ограничителни мерки срещу Иран (ОВ L 306, стр. 3) в частите, в които посочените актове се отнасят до жалбоподателя и, от друга страна, искане да се обявят за неприложими Решение 2013/497/ОВППС на Съвета от 10 октомври 2013 година за изменение на Решение 2010/413/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Иран (ОВ L 272, стр. 46) и Регламент (ЕС) № 971/2013 на Съвета от 10 октомври 2013 година за изменение на Регламент (ЕС) № 267/2012 относно ограничителни мерки срещу Иран (ОВ L 272, стр. 1).

Диспозитив

1)

Отменя в частите, отнасящи се до Good Luck Shipping LLC, следните актове:

Решение 2013/270/ОВППС на Съвета от 6 юни 2013 година за изменение на Решение 2010/413/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Иран,

Регламент за изпълнение (ЕС) № 522/2013 на Съвета от 6 юни 2013 година за прилагане на Регламент (ЕС) № 267/2012 относно ограничителни мерки срещу Иран,

Решение 2013/661/ОВППС на Съвета от 15 ноември 2013 г. за изменение на Решение 2010/413/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Иран,

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1154/2013 на Съвета от 15 ноември 2013 г. за прилагане на Регламент (ЕС) № 267/2012 относно ограничителни мерки срещу Иран.

2)

Запазва действието на Решение 2013/661 по отношение на Good Luck Shipping до влизането в сила на отмяната на Регламент № 1154/2013.

3)

Съветът на Европейския съюз понася наред с направените от него съдебни разноски и тези на Good Luck Shipping.


(1)  ОВ C 325, 9.11.2013 г.