21.2.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 51/24


Podatki, ki jih predložijo države članice o državni pomoči, dodeljeni na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (Uredba o splošnih skupinskih izjemah)

(Besedilo velja za EGP)

2012/C 51/05

Referenčna številka državne pomoči

SA.34221 (12/X)

Država članica

Malta

Referenčna oznaka države članice

SAMB/82/2011

Ime regije (NUTS)

Malta

Člen 107(3)(a)

Organ, ki dodeli pomoč

Malta Enterprise

Guardamangia Hill,

Pieta',

MEC 0001,

Malta

www.maltaenterprise.com

Naziv ukrepa pomoči

Investment Aid Scheme

Nacionalna pravna podlaga (sklic na ustrezno nacionalno uradno publikacijo)

Malta Enterprise Act (CAP 463 of the Laws of Malta) — Investment Aid Regulations (Subsidiary Legislation 463.02)

Vrsta ukrepa

shema pomoči

Sprememba obstoječega ukrepa pomoči

Trajanje

1.1.2012-31.12.2013

Zadevni gospodarski sektorji

PREDELOVALNE DEJAVNOSTI, Proizvodnja električne energije, Ravnanje z odpadki, Skladiščenje, Dejavnost počitniških domov in podobnih nastanitvenih obratov za kratkotrajno bivanje, Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj, Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih oddaj, Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij, Računalniško programiranje, Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti; obratovanje spletnih portalov, Pravne in računovodske dejavnosti, Dejavnost uprav podjetij, Podjetniško in poslovno svetovanje, Arhitekturno in tehnično projektiranje in s tem povezano svetovanje, Znanstvena raziskovalna in razvojna dejavnost, Oglaševanje in raziskovanje trga, Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo, Dejavnost klicnih centrov, Pakiranje, Višješolsko in visokošolsko izobraževanje, Zdravstvo

Vrsta upravičenca

MSP,veliko podjetje

Letni skupni znesek načrtovanih proračunskih sredstev na podlagi sheme

EUR 60,00 (v milijonih)

Za jamstva

Instrument pomoči (člen 5)

Druga oblika davčne ugodnosti

Sklic na odločbo Komisije

Če se sofinancira s sredstvi Skupnosti

Cilji

Največja intenzivnost pomoči v % ali najvišji znesek pomoči v domači valuti

MSP – bonusi v %

Shema

30 %

20 %

Spletna povezava na celotno besedilo ukrepa pomoči:

http://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lom&itemid=11607&l=1

Referenčna številka državne pomoči

SA.34226 (12/X)

Država članica

Nizozemska

Referenčna oznaka države članice

Ime regije (NUTS)

NOORD-NEDERLAND

Mešano

Organ, ki dodeli pomoč

Samenwerkingsverband Noord-Nederland

Postbus 779

9700 AT Groningen

www.snn.eu

Naziv ukrepa pomoči

Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit 2010

Nacionalna pravna podlaga (sklic na ustrezno nacionalno uradno publikacijo)

Verordening van 4 november 2009 en 11 november 2009 van de Provinciale Staten van Fryslân, Groningen en Drenthe op grond van artikel 145 van de Provinciewet

Vrsta ukrepa

shema pomoči

Sprememba obstoječega ukrepa pomoči

Prolongation X 962/2009

Trajanje

20.11.2009-31.12.2013

Zadevni gospodarski sektorji

Vsi gospodarski sektorji, upravičeni do pomoči

Vrsta upravičenca

MSP

Letni skupni znesek načrtovanih proračunskih sredstev na podlagi sheme

EUR 4,40 (v milijonih)

Za jamstva

Instrument pomoči (člen 5)

Neposredna subvencija

Sklic na odločbo Komisije

Če se sofinancira s sredstvi Skupnosti

Cilji

Največja intenzivnost pomoči v % ali najvišji znesek pomoči v domači valuti

MSP – bonusi v %

Pomoč za udeležbo MSP na sejmih (člen 27)

30 %

Temeljne raziskave (člen 31(2)(a))

35 %

Industrijske raziskave (člen 31(2)(b))

35 %

0 %

Eksperimentalni razvoj (člen 31(2)(c))

35 %

0 %

Pomoč MSP za naložbe in zaposlovanje (člen 15)

20 %

Pomoč za svetovalne storitve v korist MSP (člen 26)

50 %

Spletna povezava na celotno besedilo ukrepa pomoči:

http://www.provinciegroningen.nl/fileadmin/user_upload/Documenten/Verordening/verniof2010.pdf

Referenčna številka državne pomoči

SA.34232 (12/X)

Država članica

Nemčija

Referenčna oznaka države članice

615 – 71438-138/8

Ime regije (NUTS)

DEUTSCHLAND

Člen 107(3)(c),Območja, ki ne prejemajo pomoči,Mešano

Organ, ki dodeli pomoč

Bundesministerium für Bildung und Forschung

Hannoversche Str. 28 – 30

10115 Berlin

www.bmbf.de

Naziv ukrepa pomoči

Richtlinie zur Förderung transnationaler Forschungsprojekte zur Validierung von Biomarkern in der individualisierten Krebsmedizin innerhalb des ERA-NET „TRANSCAN“

Nacionalna pravna podlaga (sklic na ustrezno nacionalno uradno publikacijo)

Haushaltsgesetz i.d.jährl.F., z.Zt. 2011 v. 22.12.10 BGBl. I S.2228

www.bundesfinanzministerium.de/bundeshaushalt2011/html

Bundeshaushaltsplan i.d.jährl.F., z.Zt. 2011 v. 22.12.2010 BGBl. I S.2228

www.bundesfinanzministerium.de/bundeshaushalt2011/html/ep00.html

BHO mit VV v. 19.8.69 BGBl. I S.1284, zuletzt geänd. durch Art.10 G.v. 9.12.10 BGBl. I S.1885

VwVfG i.d.F.v. 23.1.03 BGBl. I S.102, zuletzt geänd. durch Art.2 I G.v. 14.8.09 BGBl. I S.2827

BAnz. Nr. 188-S.4386 v.15.11.2011

Vrsta ukrepa

shema pomoči

Sprememba obstoječega ukrepa pomoči

Trajanje

1.12.2011-1.12.2016

Zadevni gospodarski sektorji

Vsi gospodarski sektorji, upravičeni do pomoči

Vrsta upravičenca

MSP,veliko podjetje

Letni skupni znesek načrtovanih proračunskih sredstev na podlagi sheme

EUR 3,00 (v milijonih)

Za jamstva

Instrument pomoči (člen 5)

Neposredna subvencija

Sklic na odločbo Komisije

Če se sofinancira s sredstvi Skupnosti

Cilji

Največja intenzivnost pomoči v % ali najvišji znesek pomoči v domači valuti

MSP – bonusi v %

Eksperimentalni razvoj (člen 31(2)(c))

40 %

20 %

Pomoč za študije tehnične izvedljivosti (člen 32)

75 %

Pomoč za stroške pravic industrijske lastnine za MSP (člen 33)

100 %

Pomoč mladim inovativnim podjetjem (člen 35)

1 500 000 EUR

Temeljne raziskave (člen 31(2)(a))

100 %

Industrijske raziskave (člen 31(2)(b))

65 %

20 %

Spletna povezava na celotno besedilo ukrepa pomoči:

http://www.gesundheitsforschung-bmbf.de/de/2713.php

Referenčna številka državne pomoči

SA.34233 (12/X)

Država članica

Nemčija

Referenčna oznaka države članice

615 – 71438-13/3

Ime regije (NUTS)

DEUTSCHLAND

Člen 107(3)(c),Območja, ki ne prejemajo pomoči,Mešano

Organ, ki dodeli pomoč

Bundesministerium für Bildung und Forschung

Hannoversche Str. 28-30

10115 Berlin

www.bmbf.de

Naziv ukrepa pomoči

Richtlinie zur Förderung transnationaler Forschungsprojekte von Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftlern zu seltenen Erkrankungen innerhalb des ERA-NET „E-Rare“

Nacionalna pravna podlaga (sklic na ustrezno nacionalno uradno publikacijo)

Haushaltsgesetz i.d.jährl.F., z.Zt. 2011 v. 22.12.10 BGBl. I S.2228

www.bundesfinanzministerium.de/bundeshaushalt2011/html

Bundeshaushaltsplan i.d.jährl.F., z.Zt. 2011 v. 22.12.2010 BGBl. I S.2228

www.bundesfinanzministerium.de/bundeshaushalt2011/html/ep00.html

BHO mit VV v. 19.8.69 BGBl. I S.1284, zuletzt geänd. durch Art.10 G.v. 9.12.10 BGBl. I S.1885

VwVfG i.d.F.v. 23.1.03 BGBl. I S.102, zuletzt geänd. durch Art.2 I G.v. 14.8.09 BGBl. I S.2827

BAnz. Nr. 188-S.4383 v.15.11.2011

Vrsta ukrepa

shema pomoči

Sprememba obstoječega ukrepa pomoči

Trajanje

1.12.2011-31.12.2016

Zadevni gospodarski sektorji

Vsi gospodarski sektorji, upravičeni do pomoči

Vrsta upravičenca

MSP,veliko podjetje

Letni skupni znesek načrtovanih proračunskih sredstev na podlagi sheme

EUR 3,00 (v milijonih)

Za jamstva

Instrument pomoči (člen 5)

Neposredna subvencija

Sklic na odločbo Komisije

Če se sofinancira s sredstvi Skupnosti

Cilji

Največja intenzivnost pomoči v % ali najvišji znesek pomoči v domači valuti

MSP – bonusi v %

Eksperimentalni razvoj (člen 31(2)(c))

40 %

20 %

Pomoč za študije tehnične izvedljivosti (člen 32)

75 %

Pomoč za stroške pravic industrijske lastnine za MSP (člen 33)

100 %

Pomoč mladim inovativnim podjetjem (člen 35)

1 500 000 EUR

Temeljne raziskave (člen 31(2)(a))

100 %

Industrijske raziskave (člen 31(2)(b))

65 %

20 %

Spletna povezava na celotno besedilo ukrepa pomoči:

http://www.gesundheitsforschung-bmbf.de/de/2712.php

Referenčna številka državne pomoči

SA.34237 (12/X)

Država članica

Madžarska

Referenčna oznaka države članice

Ime regije (NUTS)

Hungary

Člen 107(3)(a),Člen 107(3)(c)

Organ, ki dodeli pomoč

Nemzeti Erőforrás Minisztérium, Nemzetgazdaségi Minisztérium

HUNGARY, 1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

Hungary, 1054 Budapest, József nádor tér 2-4.

http://www.kormany.hu/

Naziv ukrepa pomoči

Supporting the Hungarian sport sector via tax benefit scheme-Training aid granted to professional sport clubs of the five most spectacular branches of sport

Nacionalna pravna podlaga (sklic na ustrezno nacionalno uradno publikacijo)

Art. 22/C paragraph (1) point c) cd) of Act LXXXI of 1996 on Corporate Tax and Dividend Tax incorporated by Art. 13 of Act LXXXII of 2011 on the Amendment of Certain Acts on Sports Support

Vrsta ukrepa

shema pomoči

Sprememba obstoječega ukrepa pomoči

Trajanje

1.7.2011-30.6.2017

Zadevni gospodarski sektorji

Dejavnost športnih klubov

Vrsta upravičenca

MSP,veliko podjetje

Letni skupni znesek načrtovanih proračunskih sredstev na podlagi sheme

HUF 500,00 (v milijonih)

Za jamstva

Instrument pomoči (člen 5)

Neposredna subvencija

Sklic na odločbo Komisije

Če se sofinancira s sredstvi Skupnosti

Cilji

Največja intenzivnost pomoči v % ali najvišji znesek pomoči v domači valuti

MSP – bonusi v %

Posebno usposabljanje (člen 38(1))

25 %

0 %

Splošno usposabljanje (člen 38(2))

60 %

0 %

Spletna povezava na celotno besedilo ukrepa pomoči:

http://www.kozlony.magyarorszag.hu/