21.2.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 51/24


Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

2012/C 51/05

Numer środka pomocy państwa

SA.34221 (12/X)

Państwo członkowskie

Malta

Numer referencyjny państwa członkowskiego

SAMB/82/2011

Nazwa regionu (NUTS)

Malta

Artykuł 107 ust. 3 lit. a)

Organ przyznający pomoc

Malta Enterprise

Guardamangia Hill,

Pieta',

MEC 0001,

Malta

www.maltaenterprise.com

Nazwa środka pomocy

Investment Aid Scheme

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do właściwego promulgatora krajowego)

Malta Enterprise Act (CAP 463 of the Laws of Malta) — Investment Aid Regulations (Subsidiary Legislation 463.02)

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Zmiany istniejącego środka pomocy

Czas trwania pomocy

1.1.2012-31.12.2013

Sektor(-y) gospodarki

PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE, Wytwarzanie energii elektrycznej, Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów, Magazynowanie i przechowywanie towarów, Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych, Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi, Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych, Działalność w zakresie programowania, Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych, Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe, Działalność firm centralnych (head offices), Doradztwo związane z zarządzaniem, Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne, Badania naukowe i prace rozwojowe, Reklama, badanie rynku i opinii publicznej, Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania, Działalność centrów telefonicznych (call center), Działalność związana z pakowaniem, Szkoły wyższe, Opieką zdrowotna

Rodzaj beneficjenta

MŚP,duże przedsiębiorstwo

Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy

EUR 60,00 (w mln)

Przeznaczona na gwarancje

Instrument pomocy (art. 5)

Inny rodzaj ulgi podatkowej

Odesłanie do decyzji Komisji

W przypadku współfinansowania z funduszy wspólnotowych

Cele

Maksymalna intensywność pomocy w % lub maksymalna kwota pomocy w walucie krajowej

MŚP –w %

Program pomocy

30 %

20 %

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy:

http://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lom&itemid=11607&l=1

Numer środka pomocy państwa

SA.34226 (12/X)

Państwo członkowskie

Niderlandy

Numer referencyjny państwa członkowskiego

Nazwa regionu (NUTS)

NOORD-NEDERLAND

Obszary mieszane

Organ przyznający pomoc

Samenwerkingsverband Noord-Nederland

Postbus 779

9700 AT Groningen

www.snn.eu

Nazwa środka pomocy

Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit 2010

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do właściwego promulgatora krajowego)

Verordening van 4 november 2009 en 11 november 2009 van de Provinciale Staten van Fryslân, Groningen en Drenthe op grond van artikel 145 van de Provinciewet

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Zmiany istniejącego środka pomocy

Prolongation X 962/2009

Czas trwania pomocy

20.11.2009-31.12.2013

Sektor(-y) gospodarki

Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy

Rodzaj beneficjenta

MŚP

Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy

EUR 4,40 (w mln)

Przeznaczona na gwarancje

Instrument pomocy (art. 5)

Dotacja bezpośrednia

Odesłanie do decyzji Komisji

W przypadku współfinansowania z funduszy wspólnotowych

Cele

Maksymalna intensywność pomocy w % lub maksymalna kwota pomocy w walucie krajowej

MŚP –w %

Pomoc na udział MŚP w targach (art. 27)

30 %

Badania podstawowe (art. 31 ust. 2 lit. a))

35 %

Badania przemysłowe (art. 31 ust. 2 lit. b))

35 %

0 %

Eksperymentalne prace rozwojowe (art. 31 ust. 2 lit. c))

35 %

0 %

Pomoc inwestycyjna i pomoc na zatrudnienie dla MŚP (art. 15)

20 %

Pomoc na rzecz MŚP na usługi doradcze (art. 26)

50 %

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy:

http://www.provinciegroningen.nl/fileadmin/user_upload/Documenten/Verordening/verniof2010.pdf

Numer środka pomocy państwa

SA.34232 (12/X)

Państwo członkowskie

Niemcy

Numer referencyjny państwa członkowskiego

615 – 71438-138/8

Nazwa regionu (NUTS)

DEUTSCHLAND

Artykuł 107 ust. 3 lit. c),Obszary nieobjęte pomocą ,Obszary mieszane

Organ przyznający pomoc

Bundesministerium für Bildung und Forschung

Hannoversche Str. 28 – 30

10115 Berlin

www.bmbf.de

Nazwa środka pomocy

Richtlinie zur Förderung transnationaler Forschungsprojekte zur Validierung von Biomarkern in der individualisierten Krebsmedizin innerhalb des ERA-NET „TRANSCAN“

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do właściwego promulgatora krajowego)

Haushaltsgesetz i.d.jährl.F., z.Zt. 2011 v. 22.12.10 BGBl. I S.2228

www.bundesfinanzministerium.de/bundeshaushalt2011/html

Bundeshaushaltsplan i.d.jährl.F., z.Zt. 2011 v. 22.12.2010 BGBl. I S.2228

www.bundesfinanzministerium.de/bundeshaushalt2011/html/ep00.html

BHO mit VV v. 19.8.69 BGBl. I S.1284, zuletzt geänd. durch Art.10 G.v. 9.12.10 BGBl. I S.1885

VwVfG i.d.F.v. 23.1.03 BGBl. I S.102, zuletzt geänd. durch Art.2 I G.v. 14.8.09 BGBl. I S.2827

BAnz. Nr. 188-S.4386 v.15.11.2011

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Zmiany istniejącego środka pomocy

Czas trwania pomocy

1.12.2011-1.12.2016

Sektor(-y) gospodarki

Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy

Rodzaj beneficjenta

MŚP,duże przedsiębiorstwo

Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy

EUR 3,00 (w mln)

Przeznaczona na gwarancje

Instrument pomocy (art. 5)

Dotacja bezpośrednia

Odesłanie do decyzji Komisji

W przypadku współfinansowania z funduszy wspólnotowych

Cele

Maksymalna intensywność pomocy w % lub maksymalna kwota pomocy w walucie krajowej

MŚP –w %

Eksperymentalne prace rozwojowe (art. 31 ust. 2 lit. c))

40 %

20 %

Pomoc na techniczne studia wykonalności (art. 32)

75 %

Pomoc na pokrycie kosztów praw własności przemysłowej dla MŚP (art. 33)

100 %

Pomoc dla młodych innowacyjnych przedsiębiorstw (art. 35)

1 500 000 EUR

Badania podstawowe (art. 31 ust. 2 lit. a))

100 %

Badania przemysłowe (art. 31 ust. 2 lit. b))

65 %

20 %

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy:

http://www.gesundheitsforschung-bmbf.de/de/2713.php

Numer środka pomocy państwa

SA.34233 (12/X)

Państwo członkowskie

Niemcy

Numer referencyjny państwa członkowskiego

615 – 71438-13/3

Nazwa regionu (NUTS)

DEUTSCHLAND

Artykuł 107 ust. 3 lit. c),Obszary nieobjęte pomocą ,Obszary mieszane

Organ przyznający pomoc

Bundesministerium für Bildung und Forschung

Hannoversche Str. 28-30

10115 Berlin

www.bmbf.de

Nazwa środka pomocy

Richtlinie zur Förderung transnationaler Forschungsprojekte von Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftlern zu seltenen Erkrankungen innerhalb des ERA-NET „E-Rare“

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do właściwego promulgatora krajowego)

Haushaltsgesetz i.d.jährl.F., z.Zt. 2011 v. 22.12.10 BGBl. I S.2228

www.bundesfinanzministerium.de/bundeshaushalt2011/html

Bundeshaushaltsplan i.d.jährl.F., z.Zt. 2011 v. 22.12.2010 BGBl. I S.2228

www.bundesfinanzministerium.de/bundeshaushalt2011/html/ep00.html

BHO mit VV v. 19.8.69 BGBl. I S.1284, zuletzt geänd. durch Art.10 G.v. 9.12.10 BGBl. I S.1885

VwVfG i.d.F.v. 23.1.03 BGBl. I S.102, zuletzt geänd. durch Art.2 I G.v. 14.8.09 BGBl. I S.2827

BAnz. Nr. 188-S.4383 v.15.11.2011

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Zmiany istniejącego środka pomocy

Czas trwania pomocy

1.12.2011-31.12.2016

Sektor(-y) gospodarki

Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy

Rodzaj beneficjenta

MŚP,duże przedsiębiorstwo

Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy

EUR 3,00 (w mln)

Przeznaczona na gwarancje

Instrument pomocy (art. 5)

Dotacja bezpośrednia

Odesłanie do decyzji Komisji

W przypadku współfinansowania z funduszy wspólnotowych

Cele

Maksymalna intensywność pomocy w % lub maksymalna kwota pomocy w walucie krajowej

MŚP –w %

Eksperymentalne prace rozwojowe (art. 31 ust. 2 lit. c))

40 %

20 %

Pomoc na techniczne studia wykonalności (art. 32)

75 %

Pomoc na pokrycie kosztów praw własności przemysłowej dla MŚP (art. 33)

100 %

Pomoc dla młodych innowacyjnych przedsiębiorstw (art. 35)

1 500 000 EUR

Badania podstawowe (art. 31 ust. 2 lit. a))

100 %

Badania przemysłowe (art. 31 ust. 2 lit. b))

65 %

20 %

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy:

http://www.gesundheitsforschung-bmbf.de/de/2712.php

Numer środka pomocy państwa

SA.34237 (12/X)

Państwo członkowskie

Węgry

Numer referencyjny państwa członkowskiego

Nazwa regionu (NUTS)

Hungary

Artykuł 107 ust. 3 lit. a),Artykuł 107 ust. 3 lit. c)

Organ przyznający pomoc

Nemzeti Erőforrás Minisztérium, Nemzetgazdaségi Minisztérium

HUNGARY, 1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

Hungary, 1054 Budapest, József nádor tér 2-4.

http://www.kormany.hu/

Nazwa środka pomocy

Supporting the Hungarian sport sector via tax benefit scheme-Training aid granted to professional sport clubs of the five most spectacular branches of sport

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do właściwego promulgatora krajowego)

Art. 22/C paragraph (1) point c) cd) of Act LXXXI of 1996 on Corporate Tax and Dividend Tax incorporated by Art. 13 of Act LXXXII of 2011 on the Amendment of Certain Acts on Sports Support

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Zmiany istniejącego środka pomocy

Czas trwania pomocy

1.7.2011-30.6.2017

Sektor(-y) gospodarki

Działalność klubów sportowych

Rodzaj beneficjenta

MŚP,duże przedsiębiorstwo

Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy

HUF 500,00 (w mln)

Przeznaczona na gwarancje

Instrument pomocy (art. 5)

Dotacja bezpośrednia

Odesłanie do decyzji Komisji

W przypadku współfinansowania z funduszy wspólnotowych

Cele

Maksymalna intensywność pomocy w % lub maksymalna kwota pomocy w walucie krajowej

MŚP –w %

Szkolenia specjalistyczne (art. 38 ust. 1)

25 %

0 %

Szkolenia ogólne (art. 38 ust. 2)

60 %

0 %

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy:

http://www.kozlony.magyarorszag.hu/