21.2.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 51/24


Informace členských států o státních podporách poskytovaných podle nařízení Komise (ES) č. 800/2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách)

(Text s významem pro EHP)

2012/C 51/05

Odkaz na číslo státní podpory

SA.34221 (12/X)

Členský stát

Malta

Referenční číslo přidělené v členském státě

SAMB/82/2011

Název regionu (podle NUTS)

Malta

Čl. 107 odst. 3 písm. a)

Poskytovatel podpory

Malta Enterprise

Guardamangia Hill,

Pieta',

MEC 0001,

Malta

www.maltaenterprise.com

Název opatření podpory

Investment Aid Scheme

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné vnitrostátní úřední vyhlášení)

Malta Enterprise Act (CAP 463 of the Laws of Malta) — Investment Aid Regulations (Subsidiary Legislation 463.02)

Typ opatření

Režim podpory

Změna stávajícího opatření podpory

Doba trvání

1.1.2012-31.12.2013

Dotyčná hospodářská odvětví

ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL, Výroba elektřiny, Příprava k likvidaci a likvidace odpadů, Skladování, Rekreační a ostatní krátkodobé ubytování, Produkce filmů, videozáznamů a televizních programů, Postprodukce filmů, videozáznamů a televizních programů, Pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti, Programování, Činnosti související se zpracováním dat a hostingem; činnosti související s webovými portály, Právní a účetnické činnosti, Činnosti vedení podniků, Poradenství v oblasti řízení, Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství, Vědecký výzkum a vývoj, Reklama a průzkum trhu, Specializované návrhářské činnosti, Činnosti zprostředkovatelských středisek po telefonu, Balicí činnosti, Terciární vzdělávání, Zdravotní péče

Kategorie příjemce

MSP,velký podnik

Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci režimu

EUR 60,00 (v milionech)

V rámci záruk

Nástroj podpory (článek 5)

Jiná forma daňové úlevy

Odkaz na rozhodnutí Komise

V případě spolufinancování z finančních prostředků Společenství

Cíle

Maximální intenzita podpory v % nebo maximální výše podpory v národní měně

Malé a střední podniky– příplatky v %

Režim podpory

30 %

20 %

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory:

http://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lom&itemid=11607&l=1

Odkaz na číslo státní podpory

SA.34226 (12/X)

Členský stát

Nizozemsko

Referenční číslo přidělené v členském státě

Název regionu (podle NUTS)

NOORD-NEDERLAND

Smíšené oblasti

Poskytovatel podpory

Samenwerkingsverband Noord-Nederland

Postbus 779

9700 AT Groningen

www.snn.eu

Název opatření podpory

Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit 2010

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné vnitrostátní úřední vyhlášení)

Verordening van 4 november 2009 en 11 november 2009 van de Provinciale Staten van Fryslân, Groningen en Drenthe op grond van artikel 145 van de Provinciewet

Typ opatření

Režim podpory

Změna stávajícího opatření podpory

Prolongation X 962/2009

Doba trvání

20.11.2009-31.12.2013

Dotyčná hospodářská odvětví

Všechna hospodářská odvětví způsobilá k získání podpory

Kategorie příjemce

MSP

Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci režimu

EUR 4,40 (v milionech)

V rámci záruk

Nástroj podpory (článek 5)

Přímý grant

Odkaz na rozhodnutí Komise

V případě spolufinancování z finančních prostředků Společenství

Cíle

Maximální intenzita podpory v % nebo maximální výše podpory v národní měně

Malé a střední podniky– příplatky v %

Podpora malých a středních podniků určená na účast na veletrzích (článek 27)

30 %

Základní výzkum (čl. 31 odst. 2 písm. a))

35 %

Průmyslový výzkum (čl. 31 odst. 2 písm. b))

35 %

0 %

Experimentální vývoj (čl. 31 odst. 2 písm. c))

35 %

0 %

Investiční podpora a podpora zaměstnanosti pro malé a střední podniky (článek 15)

20 %

Podpora na poradenské služby ve prospěch malých a středních podniků (článek 26)

50 %

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory:

http://www.provinciegroningen.nl/fileadmin/user_upload/Documenten/Verordening/verniof2010.pdf

Odkaz na číslo státní podpory

SA.34232 (12/X)

Členský stát

Německo

Referenční číslo přidělené v členském státě

615 – 71438-138/8

Název regionu (podle NUTS)

DEUTSCHLAND

Čl. 107 odst. 3 písm. c),Oblasti, které nemají nárok na podporu ,Smíšené oblasti

Poskytovatel podpory

Bundesministerium für Bildung und Forschung

Hannoversche Str. 28 – 30

10115 Berlin

www.bmbf.de

Název opatření podpory

Richtlinie zur Förderung transnationaler Forschungsprojekte zur Validierung von Biomarkern in der individualisierten Krebsmedizin innerhalb des ERA-NET „TRANSCAN“

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné vnitrostátní úřední vyhlášení)

Haushaltsgesetz i.d.jährl.F., z.Zt. 2011 v. 22.12.10 BGBl. I S.2228

www.bundesfinanzministerium.de/bundeshaushalt2011/html

Bundeshaushaltsplan i.d.jährl.F., z.Zt. 2011 v. 22.12.2010 BGBl. I S.2228

www.bundesfinanzministerium.de/bundeshaushalt2011/html/ep00.html

BHO mit VV v. 19.8.69 BGBl. I S.1284, zuletzt geänd. durch Art.10 G.v. 9.12.10 BGBl. I S.1885

VwVfG i.d.F.v. 23.1.03 BGBl. I S.102, zuletzt geänd. durch Art.2 I G.v. 14.8.09 BGBl. I S.2827

BAnz. Nr. 188-S.4386 v.15.11.2011

Typ opatření

Režim podpory

Změna stávajícího opatření podpory

Doba trvání

1.12.2011-1.12.2016

Dotyčná hospodářská odvětví

Všechna hospodářská odvětví způsobilá k získání podpory

Kategorie příjemce

MSP,velký podnik

Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci režimu

EUR 3,00 (v milionech)

V rámci záruk

Nástroj podpory (článek 5)

Přímý grant

Odkaz na rozhodnutí Komise

V případě spolufinancování z finančních prostředků Společenství

Cíle

Maximální intenzita podpory v % nebo maximální výše podpory v národní měně

Malé a střední podniky– příplatky v %

Experimentální vývoj (čl. 31 odst. 2 písm. c))

40 %

20 %

Podpora na studie technické proveditelnosti (článek 32)

75 %

Podpora pro malé a střední podniky na náklady práv k průmyslovému vlastnictví (článek 33)

100 %

Podpora pro mladé inovativní podniky (článek 35)

1 500 000 EUR

Základní výzkum (čl. 31 odst. 2 písm. a))

100 %

Průmyslový výzkum (čl. 31 odst. 2 písm. b))

65 %

20 %

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory:

http://www.gesundheitsforschung-bmbf.de/de/2713.php

Odkaz na číslo státní podpory

SA.34233 (12/X)

Členský stát

Německo

Referenční číslo přidělené v členském státě

615 – 71438-13/3

Název regionu (podle NUTS)

DEUTSCHLAND

Čl. 107 odst. 3 písm. c),Oblasti, které nemají nárok na podporu ,Smíšené oblasti

Poskytovatel podpory

Bundesministerium für Bildung und Forschung

Hannoversche Str. 28-30

10115 Berlin

www.bmbf.de

Název opatření podpory

Richtlinie zur Förderung transnationaler Forschungsprojekte von Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftlern zu seltenen Erkrankungen innerhalb des ERA-NET „E-Rare“

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné vnitrostátní úřední vyhlášení)

Haushaltsgesetz i.d.jährl.F., z.Zt. 2011 v. 22.12.10 BGBl. I S.2228

www.bundesfinanzministerium.de/bundeshaushalt2011/html

Bundeshaushaltsplan i.d.jährl.F., z.Zt. 2011 v. 22.12.2010 BGBl. I S.2228

www.bundesfinanzministerium.de/bundeshaushalt2011/html/ep00.html

BHO mit VV v. 19.8.69 BGBl. I S.1284, zuletzt geänd. durch Art.10 G.v. 9.12.10 BGBl. I S.1885

VwVfG i.d.F.v. 23.1.03 BGBl. I S.102, zuletzt geänd. durch Art.2 I G.v. 14.8.09 BGBl. I S.2827

BAnz. Nr. 188-S.4383 v.15.11.2011

Typ opatření

Režim podpory

Změna stávajícího opatření podpory

Doba trvání

1.12.2011-31.12.2016

Dotyčná hospodářská odvětví

Všechna hospodářská odvětví způsobilá k získání podpory

Kategorie příjemce

MSP,velký podnik

Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci režimu

EUR 3,00 (v milionech)

V rámci záruk

Nástroj podpory (článek 5)

Přímý grant

Odkaz na rozhodnutí Komise

V případě spolufinancování z finančních prostředků Společenství

Cíle

Maximální intenzita podpory v % nebo maximální výše podpory v národní měně

Malé a střední podniky– příplatky v %

Experimentální vývoj (čl. 31 odst. 2 písm. c))

40 %

20 %

Podpora na studie technické proveditelnosti (článek 32)

75 %

Podpora pro malé a střední podniky na náklady práv k průmyslovému vlastnictví (článek 33)

100 %

Podpora pro mladé inovativní podniky (článek 35)

1 500 000 EUR

Základní výzkum (čl. 31 odst. 2 písm. a))

100 %

Průmyslový výzkum (čl. 31 odst. 2 písm. b))

65 %

20 %

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory:

http://www.gesundheitsforschung-bmbf.de/de/2712.php

Odkaz na číslo státní podpory

SA.34237 (12/X)

Členský stát

Maďarsko

Referenční číslo přidělené v členském státě

Název regionu (podle NUTS)

Hungary

Čl. 107 odst. 3 písm. a),Čl. 107 odst. 3 písm. c)

Poskytovatel podpory

Nemzeti Erőforrás Minisztérium, Nemzetgazdaségi Minisztérium

HUNGARY, 1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

Hungary, 1054 Budapest, József nádor tér 2-4.

http://www.kormany.hu/

Název opatření podpory

Supporting the Hungarian sport sector via tax benefit scheme-Training aid granted to professional sport clubs of the five most spectacular branches of sport

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné vnitrostátní úřední vyhlášení)

Art. 22/C paragraph (1) point c) cd) of Act LXXXI of 1996 on Corporate Tax and Dividend Tax incorporated by Art. 13 of Act LXXXII of 2011 on the Amendment of Certain Acts on Sports Support

Typ opatření

Režim podpory

Změna stávajícího opatření podpory

Doba trvání

1.7.2011-30.6.2017

Dotyčná hospodářská odvětví

Činnosti sportovních klubů

Kategorie příjemce

MSP,velký podnik

Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci režimu

HUF 500,00 (v milionech)

V rámci záruk

Nástroj podpory (článek 5)

Přímý grant

Odkaz na rozhodnutí Komise

V případě spolufinancování z finančních prostředků Společenství

Cíle

Maximální intenzita podpory v % nebo maximální výše podpory v národní měně

Malé a střední podniky– příplatky v %

Specifické vzdělávání (čl. 38 odst. 1)

25 %

0 %

Obecné vzdělávání (čl. 38 odst. 2)

60 %

0 %

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory:

http://www.kozlony.magyarorszag.hu/