21.2.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 51/24


Сведения, предоставени от държавите-членки, във връзка с държавни помощи, отпуснати съгласно Регламент (ЕО) № 800/2008 на Комисията относно деклариране на някои категории помощи за съвместими с общия пазар в приложение на членове 87 и 88 от Договора (Общ регламент за групово освобождаване)

(текст от значение за ЕИП)

2012/C 51/05

Референтен номер на държавна помощ

SA.34221 (12/X)

Държава-членка

Малта

Референтен номер на държавата-членка

SAMB/82/2011

Име на региона (NUTS)

Malta

Член 107, параграф 3, буква а)

Предоставящ орган

Malta Enterprise

Guardamangia Hill,

Pieta',

MEC 0001,

Malta

www.maltaenterprise.com

Наименование на мярката за помощ

Investment Aid Scheme

Национално правно основание (позоваване на съответната национална официална публикация)

Malta Enterprise Act (CAP 463 of the Laws of Malta) — Investment Aid Regulations (Subsidiary Legislation 463.02)

Вид на мярката

Схема

Изменение на съществуваща мярка за помощ

Продължителност

1.1.2012 г.-31.12.2013 г.

Засегнат/и икономически сектор/и

ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ, Производство на електрическа енергия, Обработване и обезвреждане на отпадъци, Складиране и съхраняване на товари, Туристическо и друго краткосрочно настаняване, Производство на филми и телевизионни предавания, Технически дейности, свързани с производство на филми и телевизионни предавания (постпродукция), Звукозаписване и издаване на музика, Компютърно програмиране, Обработка на данни, хостинг и подобни дейности; web-портали, Юридически и счетоводни дейности, Дейност на централни офиси, Консултантски дейности в областта на управлението, Архитектурни и инженерни дейности, Научноизследователска и развойна дейност, Рекламна дейност и проучване на пазари, Специализирани дейности в областта на дизайна, Дейност на телефонни центрове за услуги, Дейности по опаковане и пакетиране, Висше образование, Хуманно здравеопазване

Вид на получателя

МСП,голямо предприятие

Общ годишен размер на планирания бюджет по схемата

EUR 60,00 (в млн.)

За гаранции

Инструмент за помощ (член 5)

Друга форма на данъчно облекчение

Позоваване на решението на Комисията

Ако има съфинансиране от фондове на Общността

Цели

Максимален интензитет на помощта в % или Максимален размер на помощта в национална валута

Бонуси за МСП в %

Схема

30 %

20 %

Уебвръзка към пълния текст на мярката за помощ:

http://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lom&itemid=11607&l=1

Референтен номер на държавна помощ

SA.34226 (12/X)

Държава-членка

Нидерландия

Референтен номер на държавата-членка

Име на региона (NUTS)

NOORD-NEDERLAND

Смесени

Предоставящ орган

Samenwerkingsverband Noord-Nederland

Postbus 779

9700 AT Groningen

www.snn.eu

Наименование на мярката за помощ

Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit 2010

Национално правно основание (позоваване на съответната национална официална публикация)

Verordening van 4 november 2009 en 11 november 2009 van de Provinciale Staten van Fryslân, Groningen en Drenthe op grond van artikel 145 van de Provinciewet

Вид на мярката

Схема

Изменение на съществуваща мярка за помощ

Prolongation X 962/2009

Продължителност

20.11.2009 г.-31.12.2013 г.

Засегнат/и икономически сектор/и

Всички допустими икономически сектори за получаване на помощ

Вид на получателя

МСП

Общ годишен размер на планирания бюджет по схемата

EUR 4,40 (в млн.)

За гаранции

Инструмент за помощ (член 5)

Директна безвъзмездна помощ

Позоваване на решението на Комисията

Ако има съфинансиране от фондове на Общността

Цели

Максимален интензитет на помощта в % или Максимален размер на помощта в национална валута

Бонуси за МСП в %

Помощ за участие на МСП в панаири (член 27)

30 %

Фундаментални научни изследвания (член 31, параграф 2, буква а))

35 %

Индустриални научни изследвания (член 31, параграф 2, буква б))

35 %

0 %

Експериментално развитие (член 31, параграф 2, буква в))

35 %

0 %

Инвестиционна помощ и помощ за заетост за МСП (член 15)

20 %

Помощ за консултантски услуги за МСП (член 26)

50 %

Уебвръзка към пълния текст на мярката за помощ:

http://www.provinciegroningen.nl/fileadmin/user_upload/Documenten/Verordening/verniof2010.pdf

Референтен номер на държавна помощ

SA.34232 (12/X)

Държава-членка

Германия

Референтен номер на държавата-членка

615 — 71438-138/8

Име на региона (NUTS)

DEUTSCHLAND

Член 107, параграф 3, буква в),Неподпомагани области,Смесени

Предоставящ орган

Bundesministerium für Bildung und Forschung

Hannoversche Str. 28 — 30

10115 Berlin

www.bmbf.de

Наименование на мярката за помощ

Richtlinie zur Förderung transnationaler Forschungsprojekte zur Validierung von Biomarkern in der individualisierten Krebsmedizin innerhalb des ERA-NET „TRANSCAN“

Национално правно основание (позоваване на съответната национална официална публикация)

Haushaltsgesetz i.d.jährl.F., z.Zt. 2011 v. 22.12.10 BGBl. I S.2228

www.bundesfinanzministerium.de/bundeshaushalt2011/html

Bundeshaushaltsplan i.d.jährl.F., z.Zt. 2011 v. 22.12.2010 BGBl. I S.2228

www.bundesfinanzministerium.de/bundeshaushalt2011/html/ep00.html

BHO mit VV v. 19.8.69 BGBl. I S.1284, zuletzt geänd. durch Art.10 G.v. 9.12.10 BGBl. I S.1885

VwVfG i.d.F.v. 23.1.03 BGBl. I S.102, zuletzt geänd. durch Art.2 I G.v. 14.8.09 BGBl. I S.2827

BAnz. Nr. 188-S.4386 v.15.11.2011

Вид на мярката

Схема

Изменение на съществуваща мярка за помощ

Продължителност

1.12.2011 г.-1.12.2016 г.

Засегнат/и икономически сектор/и

Всички допустими икономически сектори за получаване на помощ

Вид на получателя

МСП,голямо предприятие

Общ годишен размер на планирания бюджет по схемата

EUR 3,00 (в млн.)

За гаранции

Инструмент за помощ (член 5)

Директна безвъзмездна помощ

Позоваване на решението на Комисията

Ако има съфинансиране от фондове на Общността

Цели

Максимален интензитет на помощта в % или Максимален размер на помощта в национална валута

Бонуси за МСП в %

Експериментално развитие (член 31, параграф 2, буква в))

40 %

20 %

Помощ за проучване на техническата осъществимост (член 32)

75 %

Помощ за разходите на МСП във връзка с права на индустриална собственост (член 33)

100 %

Помощ за млади иновационни предприятия (член 35)

1 500 000 EUR

Фундаментални научни изследвания (член 31, параграф 2, буква а))

100 %

Индустриални научни изследвания (член 31, параграф 2, буква б))

65 %

20 %

Уебвръзка към пълния текст на мярката за помощ:

http://www.gesundheitsforschung-bmbf.de/de/2713.php

Референтен номер на държавна помощ

SA.34233 (12/X)

Държава-членка

Германия

Референтен номер на държавата-членка

615 — 71438-13/3

Име на региона (NUTS)

DEUTSCHLAND

Член 107, параграф 3, буква в),Неподпомагани области,Смесени

Предоставящ орган

Bundesministerium für Bildung und Forschung

Hannoversche Str. 28-30

10115 Berlin

www.bmbf.de

Наименование на мярката за помощ

Richtlinie zur Förderung transnationaler Forschungsprojekte von Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftlern zu seltenen Erkrankungen innerhalb des ERA-NET „E-Rare“

Национално правно основание (позоваване на съответната национална официална публикация)

Haushaltsgesetz i.d.jährl.F., z.Zt. 2011 v. 22.12.10 BGBl. I S.2228

www.bundesfinanzministerium.de/bundeshaushalt2011/html

Bundeshaushaltsplan i.d.jährl.F., z.Zt. 2011 v. 22.12.2010 BGBl. I S.2228

www.bundesfinanzministerium.de/bundeshaushalt2011/html/ep00.html

BHO mit VV v. 19.8.69 BGBl. I S.1284, zuletzt geänd. durch Art.10 G.v. 9.12.10 BGBl. I S.1885

VwVfG i.d.F.v. 23.1.03 BGBl. I S.102, zuletzt geänd. durch Art.2 I G.v. 14.8.09 BGBl. I S.2827

BAnz. Nr. 188-S.4383 v.15.11.2011

Вид на мярката

Схема

Изменение на съществуваща мярка за помощ

Продължителност

1.12.2011 г.-31.12.2016 г.

Засегнат/и икономически сектор/и

Всички допустими икономически сектори за получаване на помощ

Вид на получателя

МСП,голямо предприятие

Общ годишен размер на планирания бюджет по схемата

EUR 3,00 (в млн.)

За гаранции

Инструмент за помощ (член 5)

Директна безвъзмездна помощ

Позоваване на решението на Комисията

Ако има съфинансиране от фондове на Общността

Цели

Максимален интензитет на помощта в % или Максимален размер на помощта в национална валута

Бонуси за МСП в %

Експериментално развитие (член 31, параграф 2, буква в))

40 %

20 %

Помощ за проучване на техническата осъществимост (член 32)

75 %

Помощ за разходите на МСП във връзка с права на индустриална собственост (член 33)

100 %

Помощ за млади иновационни предприятия (член 35)

1 500 000 EUR

Фундаментални научни изследвания (член 31, параграф 2, буква а))

100 %

Индустриални научни изследвания (член 31, параграф 2, буква б))

65 %

20 %

Уебвръзка към пълния текст на мярката за помощ:

http://www.gesundheitsforschung-bmbf.de/de/2712.php

Референтен номер на държавна помощ

SA.34237 (12/X)

Държава-членка

Унгария

Референтен номер на държавата-членка

Име на региона (NUTS)

Hungary

Член 107, параграф 3, буква а),Член 107, параграф 3, буква в)

Предоставящ орган

Nemzeti Erőforrás Minisztérium, Nemzetgazdaségi Minisztérium

HUNGARY, 1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

Hungary, 1054 Budapest, József nádor tér 2-4.

http://www.kormany.hu/

Наименование на мярката за помощ

Supporting the Hungarian sport sector via tax benefit scheme-Training aid granted to professional sport clubs of the five most spectacular branches of sport

Национално правно основание (позоваване на съответната национална официална публикация)

Art. 22/C paragraph (1) point c) cd) of Act LXXXI of 1996 on Corporate Tax and Dividend Tax incorporated by Art. 13 of Act LXXXII of 2011 on the Amendment of Certain Acts on Sports Support

Вид на мярката

Схема

Изменение на съществуваща мярка за помощ

Продължителност

1.7.2011 г.-30.6.2017 г.

Засегнат/и икономически сектор/и

Дейност на спортни клубове

Вид на получателя

МСП,голямо предприятие

Общ годишен размер на планирания бюджет по схемата

HUF 500,00 (в млн.)

За гаранции

Инструмент за помощ (член 5)

Директна безвъзмездна помощ

Позоваване на решението на Комисията

Ако има съфинансиране от фондове на Общността

Цели

Максимален интензитет на помощта в % или Максимален размер на помощта в национална валута

Бонуси за МСП в %

Специфично обучение (член 38, параграф 1)

25 %

0 %

Общо обучение (член 38, параграф 2)

60 %

0 %

Уебвръзка към пълния текст на мярката за помощ:

http://www.kozlony.magyarorszag.hu/