29.7.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 223/1


Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration

(Ärende COMP/M.6123 – ArcelorMittal Bremen/Kokerei Prosper/Arsol Aromatics)

(Text av betydelse för EES)

2011/C 223/02

Kommissionen beslutade den 27 maj 2011 att inte göra invändningar mot den anmälda koncentrationen ovan och att förklara den förenlig med den gemensamma marknaden. Beslutet grundar sig på artikel 6.1 b i rådets förordning (EG) nr 139/2004. Beslutet i sin helhet finns bara på engelska och kommer att offentliggöras efter det att eventuella affärshemligheter har tagits bort. Det kommer att finnas tillgängligt

under rubriken koncentrationer på kommissionens webbplats för konkurrens (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Denna webbplats gör det möjligt att hitta enskilda beslut i koncentrationsärenden, även uppgifter om företag, ärendenummer, datum och sektorer,

i elektronisk form på webbplatsen EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/sv/index.htm) under dokumentnummer 32011M6123. EUR-Lex ger tillgång till gemenskapslagstiftningen via Internet.