3.4.2004   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CE 84/95


(2004/C 84 E/0124)

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3719/03

van Cristiana Muscardini (UEN) aan de Commissie

(10 december 2003)

Betreft:   Evaluatie gevaar zink

De zinksector wacht al jaren op het verslag betreffende de evaluatie van de risico's van zink, overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 793/93 (1) en Verordening (EG) nr. 1488/94 (2), waarin de principes ervan worden vastgesteld. In haar antwoord op mijn vorige vraag over hetzelfde onderwerp (29 oktober 2001), meldde de Commissie dat vanaf september 2001 de technische vergadering van de Commissie een termijn van 18 maanden had vastgesteld voor het inzamelen van verdere informatie en/of bewijsmateriaal, die dan in het verslag over de risicobeoordeling zouden worden opgenomen. Inmiddels zijn die 18 maanden voorbij en de vertraging begint ernstige economische schade te berokkenen aan de betrokken sector.

Kan de Commissie mij meedelen:

welke factoren de afwikkeling van dit dossier belemmeren;

wanneer het dossier eindelijk zal kunnen worden afgerond?

Antwoord van de heer Busquin namens de Commissie

(26 januari 2004)

De zinksector heeft zijn aanvullend onderzoek inzake de evaluatie van de risico's van zink afgerond overeenkomstig de planning die daarvoor was overeengekomen tijdens de in september 2001 gehouden technische vergadering van het Europees Bureau voor Chemische Producten over bestaande stoffen (Verordening (EEG) 793/93 van 23 maart 1993). De resultaten van dit onderzoek werden in maart 2003 gepresenteerd.

Zowel de „rapporteur” voor het zinkdossier, Nederland, als deskundigen uit de lidstaten hebben weliswaar hun waardering uitgesproken voor deze inspanningen, maar hadden meer tijd nodig om de volledige inhoud van alle onderzoeksverslagen te kunnen bestuderen. Vervolgens is er tijdens de technische vergaderingen verscheidene malen gesproken over de manier waarop de onderzoeksresultaten inzake de biologische beschikbaarheid van zink in het definitieve risicobeoordelingsrapport moeten worden aangewend en opgenomen. Tijdens de meest recente technische vergadering, in december 2003, werd deze discussie afgerond. De „rapporteur” komt begin 2004 met een uitgebreid risicobeoordelingsrapport; de bespreking daarvan staat op de agenda voor de volgende technische vergadering in maart 2004. De Commissie gaat ervan uit dat de lidstaten hun besprekingen over het zinkdossier op die vergadering zullen kunnen afronden.


(1)  PB L 84 van 5.4.1993, blz. 1.

(2)  PB L 161 van 29.6.1994, blz. 3.