3.4.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

CE 84/95


(2004/C 84 E/0124)

KIRJALLINEN KYSYMYS E-3719/03

esittäjä(t): Cristiana Muscardini (UEN) komissiolle

(10. joulukuuta 2003)

Aihe:   Sinkin aiheuttamien riskien arviointi

Tuotantoalat, joita asia koskee, ovat jo vuosia odottaneet sinkin riskinarviointiraporttia, josta on säädetty asetuksissa (ETY) 793/93 (1) ja (EY) 1488/94 (2), joissa on vahvistettu riskien arviointia koskevat periaatteet. Vastauksessaan edelliseen samaa aihetta koskevaan kysymykseen (29. lokakuuta 2001), komissio ilmoitti asettaneensa syyskuussa 2001 pidetyssä teknisessä kokouksessa 18 kuukauden määräajan, jonka kuluessa riskinarviointiraporttiin sisällytettävät lisätiedot on saatava ja/tai lisäkokeet tehtävä. Kyseiset 18 kuukautta ovat nyt kuluneet ja jos aikaa hukataan edelleen, tästä aiheutuu vakavia taloudellisia haittoja kyseessä olevalle teollisuudelle.

Edelliseen vedoten kysyn komissiolta,

mitä esteitä asian päätökseensaannille vielä on

mihin päivämäärään mennessä asia voidaan vihdoin saada päätökseen?

Philippe Busquinin komission puolesta antama vastaus

(26. tammikuuta 2004)

Sinkkiteollisuus on saattanut päätökseen sinkin aiheuttamien riskien arviointiin liittyvät lisätutkimuksensa sen aikataulun mukaisesti, josta sovittiin Euroopan kemian toimiston olemassa olevia aineita (neuvoston asetus (ETY) N:o 793/93, 23. maaliskuuta 1993) käsittelevässä teknisessä kokouksessa syyskuussa 2001. Tutkimuksen tulokset esiteltiin maaliskuussa 2003.

Sinkkiasiakirjan ”esittelijä” Alankomaat sekä jäsenvaltioiden asiantuntijat esittivät tehdystä työstä myönteisen arvion mutta katsoivat tarvitsevansa lisäaikaa kaikkien tutkimusraporttien koko sisältöön tutustumista varten. Näin ollen teknisissä kokouksissa on käyty useita keskusteluja siitä, missä muodossa sinkin biosaatavuutta koskevat tutkimustulokset pitäisi sisällyttää lopulliseen riskinarviointiraporttiin ja miten niitä pitäisi hyödyntää siinä. Tämä keskustelu saatettiin päätökseen edellisessä teknisessä kokouksessa joulukuussa 2003. ”Esittelijä” laatii nyt vuoden 2004 alussa täydellisen riskinarviointiraportin, josta on määrä keskustella seuraavassa teknisessä kokouksessa maaliskuussa 2004. Komissio odottaa, että jäsenvaltioiden asiantuntijat voivat viedä sinkkiasiakirjaa koskevat keskustelunsa päätökseen kyseisessä kokouksessa.


(1)  EYVL L 84, 5.4.1993, s. 1.

(2)  EYVL L 161, 29.6.1994, s. 3.