3.4.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

CE 84/95


(2004/C 84 E/0124)

SKRIFTLIG FORESPØRGSEL E-3719/03

af Cristiana Muscardini (UEN) til Kommissionen

(10. december 2003)

Om:   Vurdering af risikoen ved zink

De berørte produktionssektorer har i årevis ventet på rapporten om vurderingen af risikoen ved zink, jf. forordning (EØF) nr. 793/93 (1) og forordning (EF) nr. 1488/94 (2), som fastsætter principperne herfor. I svaret på min tidligere forespørgsel om samme emne (af 29. oktober 2001) oplyste Kommissionen, at den allerede i september 2001 på et teknisk møde havde fastsat en frist på 18 måneder til at fremskaffe supplerende oplysninger og/eller beviser, som skulle indføjes i den endelige rapport om vurderingen af risikoen. De pågældende 18 måneder er gået, og spild af yderligere tid påfører den berørte industri økonomiske skader.

Kan Kommissionen oplyse følgende:

Hvilke hindringer er der, som stadig forsinker sagens afgørelse?

Inden hvilken dato vil sagen kunne afsluttes definitivt?

Svar afgivet på Kommissionens vegne af Philippe Busquin

(26. januar 2004)

Zinkbranchen har afsluttet den supplerende forskning vedrørende risikovurdering af zink inden for den tidsramme, der blev fastlagt på det tekniske møde i European Chemical Bureau (ECB) om eksisterende stoffer (forordning (EØF) nr. 793/93 af 23. marts 1993) i september 2001. Resultaterne blev fremlagt i marts 2003.

Nederlandene, der er referentmedlemsstat for zink-dossieret, og de øvrige medlemsstaters eksperter udtrykte stor tilfredshed med arbejdet, men havde brug for længere tid til at behandle alle undersøgelsesrapporterne til bunds. Efterfølgende har det på en række tekniske møder været drøftet, på hvilken måde undersøgelsernes resultater om zinks biotilgængelighed skal indgå og anvendes i den endelige risikovurderingsrapport. Disse drøftelser blev afsluttet på det seneste tekniske møde i december 2003. Referenten skal i begyndelsen af 2004 udarbejde en komplet risikovurderingsrapport, som efter planen kan drøftes på det næste tekniske møde i marts 2004. Kommissionen venter, at medlemsstaternes eksperter kan afslutte drøftelserne af zinkdossieret på dette møde.


(1)  EFT L 84 af 5.4.1993, s. 1.

(2)  EFT L 161 af 29.6.1994, s. 3.