6.8.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 227/14


Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 107 och 108 i FEUF

Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar

(Text av betydelse för EES)

2013/C 227/06

Datum för antagande av beslutet

5.6.2013

Referensnummer för statligt stöd

SA.33365 (12/N)

Medlemsstat

Nederländerna

Region

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Onderzoeksprojecten aanvoersector

Rättslig grund

Bestemmingsheffingsverordening conform artikel 7 van het Instellingsbesluit Productschap Vis (Staatsblad 2003, nummer 253) gebaseerd op artikel 126, eerste lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie (wet van 27 januari 1950 gepubliceerd in Staatsblad K 22, laatste wijziging is met ingang van 1 januari 2011 in werking getreden welke is gepubliceerd in Staatsblad 2010, 840).

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Syfte

Forskning och utveckling

Stödform

Bidrag

Budget

Stödnivå

100 %

Varaktighet

Från och med den 3.7.2012

Ekonomisk sektor

Fiske och vattenbruk

Den beviljande myndighetens namn och adress

Productschap Vis

Postbus 72

2280 AB Rijswijk

NEDERLAND

Övriga upplysningar

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm