6.8.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 227/14


Schválenie poskytnutia štátnej pomoci v zmysle ustanovení článkov 107 a 108 ZFEÚ

Prípady, ku ktorým nemá Komisia námietky

(Text s významom pre EHP)

2013/C 227/06

Dátum prijatia rozhodnutia

5.6.2013

Referenčné číslo štátnej pomoci

SA.33365 (12/N)

Členský štát

Holandsko

Región

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Onderzoeksprojecten aanvoersector

Právny základ

Bestemmingsheffingsverordening conform artikel 7 van het Instellingsbesluit Productschap Vis (Staatsblad 2003, nummer 253) gebaseerd op artikel 126, eerste lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie (wet van 27 januari 1950 gepubliceerd in Staatsblad K 22, laatste wijziging is met ingang van 1 januari 2011 in werking getreden welke is gepubliceerd in Staatsblad 2010, 840).

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Účel

Výskum a vývoj

Forma pomoci

Priamy grant

Rozpočet

Intenzita

100 %

Trvanie

Od 3.7.2012

Sektory hospodárstva

Rybolov a akvakultúra

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Productschap Vis

Postbus 72

2280 AB Rijswijk

NEDERLAND

Ďalšie informácie

Rozhodnutie v autentickom jazykovom znení, z ktorého boli odstránené všetky informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, je uverejnené na stránke:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm