6.8.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 227/14


Autorizarea ajutoarelor de stat în conformitate cu articolele 107 și 108 din TFUE

Cazuri în care Comisia nu ridică obiecții

(Text cu relevanță pentru SEE)

2013/C 227/06

Data adoptării deciziei

5.6.2013

Numărul de referință al ajutorului

SA.33365 (12/N)

Stat membru

Țările de Jos

Regiune

Titlu (și/sau numele beneficiarului)

Onderzoeksprojecten aanvoersector

Temei legal

Bestemmingsheffingsverordening conform artikel 7 van het Instellingsbesluit Productschap Vis (Staatsblad 2003, nummer 253) gebaseerd op artikel 126, eerste lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie (wet van 27 januari 1950 gepubliceerd in Staatsblad K 22, laatste wijziging is met ingang van 1 januari 2011 in werking getreden welke is gepubliceerd in Staatsblad 2010, 840).

Tipul măsurii

Schemă

Obiectiv

Cercetare și dezvoltare

Forma de ajutor

Subvenție directă

Buget

Valoare

100 %

Durată (perioadă)

Începând cu data de 3.7.2012

Sectoare economice

Pescuitul și acvacultura

Numele și adresa autorității de acordare a ajutorului

Productschap Vis

Postbus 72

2280 AB Rijswijk

NEDERLAND

Alte informații

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informațiile confidențiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm