6.8.2013   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 227/14


Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten krachtens de artikelen 107 en 108 VWEU

Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt

(Voor de EER relevante tekst)

2013/C 227/06

Datum waarop het besluit is genomen

5.6.2013

Referentienummer staatssteun

SA.33365 (12/N)

Lidstaat

Nederland

Regio

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Onderzoeksprojecten aanvoersector

Rechtsgrondslag

Bestemmingsheffingsverordening conform artikel 7 van het Instellingsbesluit Productschap Vis (Staatsblad 2003, nummer 253) gebaseerd op artikel 126, eerste lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie (wet van 27 januari 1950 gepubliceerd in Staatsblad K 22, laatste wijziging is met ingang van 1 januari 2011 in werking getreden welke is gepubliceerd in Staatsblad 2010, 840).

Type maatregel

Regeling

Doelstelling

Onderzoek en ontwikkeling

Vorm van de steun

Rechtstreekse subsidie

Begrotingsmiddelen

Maximale steunintensiteit

100 %

Looptijd (periode)

vanaf 3.7.2012

Economische sectoren

Visserij en aquacultuur

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Productschap Vis

Postbus 72

2280 AB Rijswijk

NEDERLAND

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm