6.8.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 227/14


Leidimas teikti valstybės pagalbą, remiantis SESV 107 ir 108 straipsnių nuostatomis

Atvejai, kuriems Komisija neprieštarauja

(Tekstas svarbus EEE)

2013/C 227/06

Sprendimo priėmimo data

2013 6 5

Valstybės pagalbos nuorodos numeris

SA.33365 (12/N)

Valstybė narė

Nyderlandai

Regionas

Pagalbos (ir (arba) gavėjo) pavadinimas

Onderzoeksprojecten aanvoersector

Teisinis pagrindas

Bestemmingsheffingsverordening conform artikel 7 van het Instellingsbesluit Productschap Vis (Staatsblad 2003, nummer 253) gebaseerd op artikel 126, eerste lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie (wet van 27 januari 1950 gepubliceerd in Staatsblad K 22, laatste wijziging is met ingang van 1 januari 2011 in werking getreden welke is gepubliceerd in Staatsblad 2010, 840).

Pagalbos priemonės rūšis

Schema

Tikslas

Moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla

Pagalbos forma

Tiesioginė dotacija

Biudžetas

Pagalbos intensyvumas

100 %

Trukmė

Nuo 2012 7 3

Ekonomikos sektorius

Žvejyba ir akvakultūra

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Productschap Vis

Postbus 72

2280 AB Rijswijk

NEDERLAND

Kita informacija

Sprendimo tekstą be konfidencialių duomenų oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis) galima rasti tinklalapyje:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm