6.8.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 227/14


ELTL artiklite 107 ja 108 raames antava riigiabi lubamine

Juhud, mille suhtes komisjonil ei ole vastuväiteid

(EMPs kohaldatav tekst)

2013/C 227/06

Otsuse vastuvõtmise kuupäev

5.6.2013

Riikliku abi viitenumber

SA.33365 (12/N)

Liikmesriik

Madalmaad

Piirkond

Nimetus (ja/või abisaaja nimi)

Onderzoeksprojecten aanvoersector

Õiguslik alus

Bestemmingsheffingsverordening conform artikel 7 van het Instellingsbesluit Productschap Vis (Staatsblad 2003, nummer 253) gebaseerd op artikel 126, eerste lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie (wet van 27 januari 1950 gepubliceerd in Staatsblad K 22, laatste wijziging is met ingang van 1 januari 2011 in werking getreden welke is gepubliceerd in Staatsblad 2010, 840).

Meetme liik

Abikava

Eesmärk

Teadus- ja arendustegevus

Abi vorm

Otsetoetus

Eelarve

Abi osatähtsus

100 %

Kestus

Alates 3.7.2012

Majandusharud

Kalapüük ja vesiviljelus

Abi andva asutuse nimi ja aadress

Productschap Vis

Postbus 72

2280 AB Rijswijk

NEDERLAND

Muu teave

Otsuse autentne tekst, millest on eemaldatud kogu konfidentsiaalne teave, on kättesaadav aadressil

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm