6.8.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 227/14


Godkendelse af statsstøtte i henhold til artikel 107 og 108 i TEUF

Tilfælde, mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse

(EØS-relevant tekst)

2013/C 227/06

Godkendelsesdato

5.6.2013

Referencenummer til statsstøtte

SA.33365 (12/N)

Medlemsstat

Nederlandene

Region

Titel (og/eller modtagerens navn)

Onderzoeksprojecten aanvoersector

Retsgrundlag

Bestemmingsheffingsverordening conform artikel 7 van het Instellingsbesluit Productschap Vis (Staatsblad 2003, nummer 253) gebaseerd op artikel 126, eerste lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie (wet van 27 januari 1950 gepubliceerd in Staatsblad K 22, laatste wijziging is met ingang van 1 januari 2011 in werking getreden welke is gepubliceerd in Staatsblad 2010, 840).

Foranstaltningstype

Støtteordning

Formål

Forskning og udvikling

Støtteform

Direkte støtte

Rammebeløb

Støtteintensitet

100 %

Varighed

Fra og med den 3.7.2012

Økonomisk sektor

Fiskeri og akvakultur

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

Productschap Vis

Postbus 72

2280 AB Rijswijk

NEDERLAND

Andre oplysninger

Den autentiske udgave af denne beslutning (renset for fortrolige oplysninger) findes på:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm