6.8.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 227/14


Povolení státní podpory podle ustanovení článků 107 a 108 SFEU

Případy, k nimž Komise nevznáší námitku

(Text s významem pro EHP)

2013/C 227/06

Datum přijetí rozhodnutí

5.6.2013

Odkaz na číslo státní podpory

SA.33365 (12/N)

Členský stát

Nizozemsko

Region

Název (a/nebo jméno příjemce)

Onderzoeksprojecten aanvoersector

Právní základ

Bestemmingsheffingsverordening conform artikel 7 van het Instellingsbesluit Productschap Vis (Staatsblad 2003, nummer 253) gebaseerd op artikel 126, eerste lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie (wet van 27 januari 1950 gepubliceerd in Staatsblad K 22, laatste wijziging is met ingang van 1 januari 2011 in werking getreden welke is gepubliceerd in Staatsblad 2010, 840).

Název opatření

Režim podpory

Cíl

Výzkum a vývoj

Forma podpory

Přímý grant

Rozpočet

Míra podpory

100 %

Délka trvání programu

Od 3.7.2012

Hospodářská odvětví

Rybolov a akvakultura

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Productschap Vis

Postbus 72

2280 AB Rijswijk

NEDERLAND

Další informace

Rozhodnutí v autentickém znění po odstranění všech informací, jež jsou předmětem obchodního tajemství, najdete na adrese:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm