6.8.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 227/14


Разрешение за предоставяне на държавни помощи по силата на членове 107 и 108 от ДФЕС

Случаи, в които Комисията няма възражения

(текст от значение за ЕИП)

2013/C 227/06

Дата на приемане на решението

5.6.2013 г.

Референтен номер на държавна помощ

SA.33365 (12/N)

Държава-членка

Нидерландия

Регион

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Onderzoeksprojecten aanvoersector

Правно основание

Bestemmingsheffingsverordening conform artikel 7 van het Instellingsbesluit Productschap Vis (Staatsblad 2003, nummer 253) gebaseerd op artikel 126, eerste lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie (wet van 27 januari 1950 gepubliceerd in Staatsblad K 22, laatste wijziging is met ingang van 1 januari 2011 in werking getreden welke is gepubliceerd in Staatsblad 2010, 840).

Вид мерки

Схема

Цел

Изследвания и развитие

Вид на помощта

Директна безвъзмездна помощ

Бюджет

Интензитет

100 %

Времетраене

От 3.7.2012 г.

Икономически отрасли

Рибно стопанство

Название и адрес на предоставящия орган

Productschap Vis

Postbus 72

2280 AB Rijswijk

NEDERLAND

Други сведения

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на следния интернет адрес:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm