26.8.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 288/6


Usnesení Soudního dvora (devátého senátu) ze dne 4. června 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte- Itálie) — Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa (CNS) v. Gruppo Torinese Trasporti Gtt SpA

(Věc C-425/18) (1)

(„Řízení o předběžné otázce - Článek 99 jednacího řádu Soudního dvora - Zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb - Směrnice 2004/18/ES - Článek 45 odst. 2 první pododstavec písm. d) - Důvody pro vyloučení - Vážné profesní pochybení - Porušení pravidel hospodářské soutěže“)

(2019/C 288/06)

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

Účastníci původního řízení

Žalobce: Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa (CNS)

Žalovaná: Gruppo Torinese Trasporti Gtt SpA

za účasti: Consorzio Stabile Gestione Integrata Servizi Aziendali GISA, La Lucente SpA, Dussmann Service Srl, So.Co.Fat. SC

Výrok

Článek 45 odst. 2 první pododstavec písm. d) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby, musí být vykládán v tom smyslu, že brání takové vnitrostátní právní úpravě, jako je právní úprava, o kterou se jedná ve věci v původním řízení, která je vykládána tak, že z rozsahu pojmu „vážné profesní pochybení“, jehož se dopustil hospodářský subjekt, vylučuje jednání, které spočívá v porušení pravidel hospodářské soutěže, které je zjištěno a sankcionováno vnitrostátním orgánem pro hospodářskou soutěž v rozhodnutí, jež je potvrzeno soudem, a veřejným zadavatelům zabraňuje autonomně posoudit takové porušení za účelem případného vyloučení tohoto hospodářského subjektu ze zadávacího řízení na veřejnou zakázku.


(1)  Úř. věst. C 399, 5.11.2018.