11.6.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 152/128


Berigtigelse til Rådets direktiv 2013/59/Euratom af 5. december 2013 om fastlæggelse af grundlæggende sikkerhedsnormer til beskyttelse mod de farer, som er forbundet med udsættelse for ioniserende stråling og om ophævelse af direktiv 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom og 2003/122/Euratom

( Den Europæiske Unions Tidende L 13 af 17. januar 2014 )

Side 41, titlen til bilag III:

I stedet for:

»Aktivitetsværdier, der definerer højaktive lukkede kilder, jf. artikel 4, nr. 43)«

læses:

»Aktivitetsværdier, der definerer højaktive lukkede kilder, jf. artikel 4, nr. 41)«.