31.10.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 334/11


Uverejnenie žiadosti o zápis do registra podľa článku 6 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín

2012/C 334/09

Týmto uverejnením sa poskytuje právo vzniesť námietky proti žiadosti o zápis podľa článku 7 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 (1). Vznesené námietky sa musia Komisii doručiť do šiestich mesiacov po uverejnení tejto žiadosti.

JEDNOTNÝ DOKUMENT

NARIADENIE RADY (ES) č. 510/2006

„OIGNON DE ROSCOFF“

ES č.: FR-PDO-0005-0812-25.06.2010

CHZO ( ) CHOP ( X )

1.   Názov:

„Oignon de Roscoff“

2.   Členský štát alebo tretia krajina:

Francúzsko

3.   Opis poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny:

3.1.   Druh výrobku:

Trieda 1.6.

Ovocie, zelenina a obilniny v pôvodnom stave alebo spracované

3.2.   Opis výrobku, na ktorý sa vzťahuje názov uvedený v bode 1:

Výrobok „Oignon de Roscoff“ je cibuľa na uskladnenie (Allium cepa, čeľaď ľaliovité). Odroda, ktorú možno použiť na jej výrobu, zodpovedá týmto vlastnostiam: cibuľa s priemerom 30 až 80 milimetrov okrúhleho predĺženého až okrúhleho splošteného tvaru. Stonka je pevne pripojená k hľuze krčkom a meria najmenej 5 centimetrov. Vonkajšie suknice sú ružovkastej až ružovkastomedenej farby, vnútorné listy sú biele až slaboružovkasté s ružovkastým lemom. Podiel sušiny v hľuze je 9 % až 13 %.

Výrobok „Oignon de Roscoff“ sa získava z:

poľnohospodárskych semien zodpovedajúcich vyššie uvedenej odrode,

certifikovaných semien odrôd Jack a Kéravel.

Výrobok „Oignon de Roscoff“ sa skladuje prirodzeným spôsobom. Používanie prostriedkov proti klíčivosti je zakázané.

Dátum ukončenia predaja je pevne stanovený na 1. mája roka, ktorý nasleduje po roku zberu.

Cibuľa má tieto organoleptické vlastnosti: V surovom stave má bohatú a komplexnú vôňu, v ktorej prevládajú ovocné arómy. V ústach má šťavnatú a chrumkavú textúru, jej chuť je ovocná a sladkastá, štipľavosť je málo výrazná. Po tepelnej úprave sa textúra zjemní a štipľavosť sa zmierni v prospech sladkastej chuti.

3.3.   Suroviny (len pri spracovaných výrobkoch):

3.4.   Krmivo (len pri výrobkoch živočíšneho pôvodu):

3.5.   Konkrétne kroky pri výrobe, ktoré sa musia uskutočniť v označenej zemepisnej oblasti:

Súbor úkonov od výroby semien, rastlín a cibuliek, pestovanie cibúľ a sušenie sa uskutočňujú v zemepisnej oblasti.

3.6.   Osobitné pravidlá pri krájaní, strúhaní, balení atď.:

Výrobok „Oignon de Roscoff“ je krehká cibuľa. Pri manipulácii po zbere vyžaduje veľkú opatrnosť, pretože na jeho úpravu sa nepoužívajú žiadne prostriedky proti klíčivosti. Skladovanie výrobku „Oignon de Roscoff“ v zemepisnej oblasti zahŕňa skladovanie voľne uložených cibúľ pred zabalením. Povinnosť skladovať cibule na vo vymedzenej oblasti vyplýva z ich krehkosti. Výrobok „Oignon de Roscoff“ je citlivý na mechanické nárazy, pretože sa zbiera pred dosiahnutím úplnej zrelosti, keď ešte nie je dokončené sušenie vonkajších listov. V priebehu skladovania je nutné prijať všetky potrebné preventívne opatrenia. Skladovanie prebieha v skriňových paletách alebo vo vetraných skladoch najmä s cieľom zachovať celistvosť sukníc. Treba zdôrazniť, že sušenie cibúľ pokračuje aj počas skladovania.

Po ukončení fázy sušenia sa cibule musia skladovať čo najbližšie k miestu výroby až do okamihu balenia. V priebehu času výrobcovia žijúci v tejto zemepisnej oblasti získali potrebné vedomosti a materiál uspôsobený na minimalizáciu nárazov medzi hľuzami pred balením. Balením výrobku v zemepisnej oblasti sa obmedzí manipulácia v čase medzi skladovaním a konečným zabalením.

Výrobok „Oignon de Roscoff“ sa dodáva na konzumáciu v týchto formách:

v trsoch s koncovou cibuľou nazývanou „penn kapiten“ a s usporiadaním ostatných cibúľ podľa stúpajúceho poradia veľkosti,

v nádobe s hmotnosťou maximálne 6 kilogramov vybavenej systémom neporušiteľného uzáveru, ktorý je zárukou pôvodu cibúľ a kvality výrobku,

v pevnej nádobe s hmotnosťou maximálne 12 kilogramov – toto balenie umožňuje jednotkový predaj cibúľ.

Pri balení sa každá cibuľa pripravuje ručne, aby bolo možné uistiť sa o jej tvrdosti, pevnosti stonky a neprítomnosti akéhokoľvek klíčenia a aby sa zdokonalil výzor cibúľ odstránením suchých neprirastených sukníc a poškodených hľúz. Pri tejto príležitosti sa cibule zviažu alebo očistia, teda ručne zbavia koreňov. Počas tohto triedenia sa odstránia cibule, ktoré nemajú primeraný tvar alebo ktoré nezodpovedajú príslušnej kvalite a vlastnostiam. Ručné triedenie vyžaduje dokonalé poznanie výrobku. Predovšetkým je nutné vedieť na dotyk rozpoznať i ten najmenší nedostatok hľuzy, ktorý by mohol nasvedčovať predčasnému ukončeniu vegetačného pokoja. Tento postup vyžaduje osobitné vedomosti o výrobku „Oignon de Roscoff“, schopnosť jeho posúdenia a poznanie konkrétnych požiadaviek, ktoré sa ho týkajú a vďaka ktorým sú výrobcovia zeleniny z danej zemepisnej oblasti na túto cibuľu odborníkmi. Keďže sú cibule krehké, balia sa čo najbližšie k miestu výroby súbežne s ručným triedením a prípravou práve s cieľom obmedziť manipuláciu s cibuľami a zabrániť tak ich akémukoľvek poškodeniu. Balenie v príslušnej oblasti zároveň umožňuje zvýšiť vysledovateľnosť a kvalitu výrobkov.

3.7.   Osobitné pravidlá pri označovaní:

Etiketa na jednotkách balenia obsahuje:

názov „Oignon de Roscoff“ uvedený viditeľným, čitateľným a nezmazateľným písmom. Rozmery tohto písma, pokiaľ ide o šírku i výšku, nesmú byť menšie ako rozmery písma akéhokoľvek iného textu, ktorý sa nachádza na etikete,

označenie „appellation d’origine protégée“ bezprostredne pod názvom označenia bez vložených poznámok,

symbol CHOP Európskej únie v blízkosti názvu označenia bez vložených poznámok,

určenie jednotky balenia.

V prípade cibúľ predávaných v pevnej nádobe s maximálnou hmotnosťou 12 kilogramov je každá cibuľa označená pripevneným samolepiacim štítkom s týmito údajmi:

názov „Oignon de Roscoff“ – rozmery písma, pokiaľ ide o šírku i výšku, nesmú byť menšie ako rozmery písma akéhokoľvek iného textu, ktorý sa nachádza na samolepiacom štítku,

označenie „appellation d’origine protégée“.

4.   Stručné vymedzenie zemepisnej oblasti:

Zemepisná oblasť zahŕňa tieto obce a časti obcí departmentu Finistère:

Brignogan-Plage, Cléder, Goulven, Île-de-Batz, Kerlouan, Lanhouarneau, Mespaul, Plouénan, Plouescat, Plougar (časti A1p, D1p, D2p), Plougoulm, Plouider (časti A2, AA, AB, AC, C2), Plounéour-Trez, Plounévez-Lochrist, Plouvorn (časti A1, A2p, A3, F1p, Gp), Plouzévédé, Roscoff, Saint-Pol-de-Léon, Saint-Vougay, Santec, Sibiril, Tréflaouénan, Tréflez, Trézilidé.

Zemepisná oblasť výrobku „Oignon de Roscoff“ sa nachádza v zeleninárskej oblasti Haut-Léon medzi obcami Kerlouan na západe a Saint-Pol-de-Léon na východe pozdĺž pobrežia Lamanšského prielivu. Leží na plošine naklonenej smerom k moru a siaha približne desať kilometrov do vnútrozemia, čo zodpovedá nadmorskej výške približne 100 metrov.

5.   Spojenie so zemepisnou oblasťou:

5.1.   Špecifickosť zemepisnej oblasti:

Prírodné faktory, ktoré prispievajú k spojeniu

Zeleninárska oblasť Haut-Léon leží na plošine jemne naklonenej smerom k moru. Preteká ňou množstvo malých riek, ktoré ústia do mora. Zemepisná oblasť výrobku „Oignon de Roscoff“ pokrýva od východu na západ približne tridsať kilometrov pobrežného pásma tejto plošiny a jej nadmorská výška vo všeobecnosti nepresahuje 100 metrov.

Uvedená zemepisná situácia vysvetľuje osobitné klimatické podmienky, z ktorých profituje táto zemepisná oblasť, s vplyvom Atlantického oceánu i Lamanšského prielivu. Pohorie Arrée chráni zemepisnú oblasť pred oceánskymi prúdmi, takže v nej prevláda režim miernych zrážok, ktoré sú rovnomerne rozložené počas celého roka. Obdobia letného sucha a silné búrkové lejaky sú zriedkavé. Pod vplyvom Golfského prúdu sú navyše v regióne Roscoff veľmi mierne zimné teploty s málo častými mrazmi. Teploty v lete sú takisto mierne. Prevládajúce severovýchodné vetry prispievajú na jar a v lete k šíreniu morského vplyvu až k južným hraniciam vymedzenej oblasti.

Zemepisná oblasť leží na starom kryštalickom podloží, ktoré pozostáva najmä zo žuly z Armorického masívu. Podložie je pokryté vetrom naviatymi siltami, ktorých hrúbka je najvyššia v pobrežnom pásme. Siltové sedimenty vytvárajú sypké a hlboké úrodné pôdy s výraznou schopnosťou zadržiavať vodu. Pokiaľ ide o využitie, vymedzená oblasť pestovania cibule disponuje dobre exponovaným a vetraným terénom so zdravými pôdami, ktoré obsahujú dostatočné zásoby vody na to, aby sa zaobišli bez akéhokoľvek zavlažovania.

Ľudské faktory, ktoré prispievajú k spojeniu

Pestovanie červenej cibule sa v regióne Roscoff zaviedlo v 17. storočí a v priebehu 18. storočia sa rozvinulo, aby uspokojilo dopyt námorníctva po potravinách s dobrými vlastnosťami z hľadiska skladovania. V polovici 19. storočia získala reputácia výrobku „Oignon de Roscoff“ medzinárodný rozmer činnosťou takzvaných „Johnnies“, teda roľníkov z regiónu Roscoff, kočujúcich predajcov cibule, ktorí toto meno dostali od Britov. Vedomosti súvisiace s výrobou sa prenášajú z generácie na generáciu a v regióne Roscoff sa zachovali až do súčasnosti. Výrobcovia z tejto zemepisnej oblasti podieľajúci sa na výrobe výrobku „Oignon de Roscoff“ v priebehu času spoločne zhromažďovali poznatky, až vyselektovali odrodu, ktorá je prispôsobená prostrediu, a vytvorili technický postup výroby od výroby semien až po konečné balenie výrobku.

Súčasná prítomnosť priaznivého podnebia a pôdy viedla k tomu, že poľnohospodárstvo sa v tejto zemepisnej oblasti oddávna výrazne špecializovalo na zeleninu, čo ho odlišuje od okolitých oblastí, ktoré sa zameriavajú predovšetkým na živočíšnu výrobu. Zeleninárska oblasť Haut-Léon v departmente Finistère predstavuje poľnohospodársky systém typický hustou sieťou malých podnikov zameraných výlučne na výrobu zeleniny na voľnom poli s osobitnou formou malých parciel oddelených múrikmi alebo briežkami.

5.2.   Špecifickosť výrobku:

Výrobok „Oignon de Roscoff“ je cibuľa strednej veľkosti zaguľateného tvaru.

Od iných cibúľ sa líši ružovkastou až ružovkastomedenou farbou vonkajších listov a ružovkastým lemom vnútorných listov a má nízky obsah sušiny.

Jednou zo zvláštností výrobku „Oignon de Roscoff“ je jeho schopnosť zachovania prirodzeného vegetačného pokoja počas dlhých mesiacov bez nutnosti použitia akýchkoľvek chemických látok na spomalenie klíčenia, ak sa výrobok skladuje v dobrých podmienkach. Cibuľa má dlhú stonku pevne pripevnenú krčkom k hľuze, takže často vydrží až do jari roka, ktorý nasleduje po jej zbere. Dodáva sa v trsoch alebo nádobách s obmedzenou hmotnosťou. Pre nízky obsah sušiny je to krehký výrobok, s ktorým sa musí manipulovať opatrne.

Pri degustácii má výrobok „Oignon de Roscoff“ osobitné organoleptické vlastnosti, a to bez ohľadu na to, či sa konzumuje surový, alebo po tepelnej úprave. V surovom stave má intenzívnu arómu predovšetkým s ovocnými tónmi. Textúra je mimoriadne šťavnatá, najčastejšie chrumkavá s málo výraznou štipľavosťou. Po tepelnej úprave sa štipľavosť stráca. Zahustením sa zvýrazňuje jej sladkastá chuť.

5.3.   Príčinná súvislosť medzi zemepisnou oblasťou a akosťou alebo typickou vlastnosťou výrobku (CHOP), alebo špecifickou akosťou, povesťou alebo inou typickou vlastnosťou výrobku (CHZO):

Región Roscoff poskytuje priaznivé klimatické a pôdne prostredie pre túto krehkú plodinu.

Sypké a málo štrkovité pôdy v tejto zemepisnej oblasti poskytujú hľuzám možnosť rozvíjať sa bez obmedzení. Tento harmonický rast má za následok ich zaguľatený tvar. Nepretržité vetry vejúce na bretónskom pobreží znižujú napádanie listov a hľúz kryptogamnými chorobami. Zriedkavý výskyt silných búrkových dažďov minimalizuje riziko odtečenia semien a škôd počas sušenia na cibuľových poliach. Výrobok „Oignon de Roscoff“ vďačí za svoju kvalitu a pravidelný vzhľad súhrnu priaznivých rodných podmienok.

Mimoriadne mierne zimy umožňujú v regióne Roscoff skoré siatie plodín, pretože po februári sú mrazy zriedkavé. Parcely určené na výrobu cibule sa vyberajú predovšetkým na základe schopnosti prirodzeného schnutia, ktoré umožňuje zastavenie vegetačného cyklu rastlín. To je rozhodujúcou podmienkou dozretia plodiny bez zavlažovania, čo je charakteristickou vlastnosťou výrobku „Oignon de Roscoff“. Pravidelné mierne zrážky na bahnistých pôdach s významnými zásobami vody zaručujú plodinám v tejto zemepisnej oblasti pravidelný vodný režim, ktorý cibuli umožňuje vegetatívny rast bez vystavenia stresu. Neštipľavý charakter výrobku je predovšetkým dôsledkom tohto pravidelného prísunu vody.

Šťavnatosť, ktorá súvisí s vlastnosťami sukníc cibule, sa vysvetľuje odrodou „Oignon de Roscoff“ a dlhodobou selekciou zo strany výrobcov, ktorá viedla k vytvoreniu práve tejto odrody.

Sladkastosť, ktorá súvisí s vlastnosťami odrody „Oignon de Roscoff“, sa vyvinula vďaka zberu cibule krátko pred dosiahnutím fyziologickej zrelosti. Tento sladkastý pocit je ešte viac zvýraznený tým, že štipľavosť je málo výrazná, a súvisí s nízkym obsahom alinázy, enzýmu zodpovedného za hydrolýzu zlúčenín s obsahom síry, ktoré sa nachádzajú v cesnakoch.

Poloha a história mesta Roscoff zohrali významnú úlohu vo vývoji výrobku i z hľadiska jeho vlastností, najmä pokiaľ ide o jeho schopnosť prirodzeného skladovania. Významná činnosť prístavu v meste Roscoff v 17. a 18. storočí bola dôvodom rozvoja komerčného pestovania cibule určenej na zásobovanie množstva lodí, ktoré sa tu prenajímali alebo kotvili v jeho vodách. Cibuľa je zdrojom vitamínu C, preto sa používala na boj proti skorbutu a predstavovala základnú potravinu pre námorníkov, ktorí sa celé týždne ba i mesiace plavili bez toho, aby sa dostali do prístavu.

Zemepisná situácia mesta Roscoff a jeho blízkosť k anglickému pobrežiu navyše výrazne prispeli k rozvoju prekvitajúceho obchodu s Veľkou Britániou, stáli na počiatku fenoménu „Johnnies“ a výrobok im vďačí za svoju reputáciu. Keďže cibule „Oignon de Roscoff“ sa postupne zväzovali do trsov a predávali podomovým predajom, bolo potrebné skladovať ich počas celej doby predaja až do nasledujúcej jari. Tento predaj prirodzene viedol výrobcov k selekcii odrôd s mimoriadnou schopnosťou zachovania vegetatívneho pokoja.

Táto krehká plodina vyžaduje veľkú zručnosť, pokiaľ ide o výber parciel, výsadbu plodín a techniku siatia, starostlivosť o zdravie plodín, synchronizáciu opadania listov a zber vo vhodnej chvíli. Ak sa majú prejaviť všetky organoleptické vlastnosti výrobku „Oignon de Roscoff“, najmä jeho sladkastá chuť a ovocná vôňa, musí sa zbierať krátko pred dosiahnutím fyziologickej zrelosti, aby sa prerušil rast a zastavilo sa riedenie hľúz. Následne je počas prepravy, sušenia a balenia nutné prijať všetky potrebné preventívne opatrenia na zachovanie celistvosti sukníc a vlastností výrobku. Tieto vedomosti bolo možné získať v dlhodobom procese a predstavujú dedičstvo skúseností, ktoré zhromaždili mnohé generácie výrobcov verných tejto plodine.

Odkaz na uverejnenie špecifikácie:

[článok 5 ods. 7 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006]

https://www.inao.gouv.fr/fichier/CDCOignonDeRoscoff.pdf


(1)  Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 12.